Hårt tryck på Bris under pandemin

Coronakrisen har inneburit en extra belastning för barn som redan lever i en utsatt situation. På Bris har trycket sedan pandemins start varit högt. Den 16 mars utökades öppettiderna för att kunna ta emot fler samtal. Under tiden efter utbrottet har Bris kuratorer i genomsnitt haft 30 procent fler stödjande kontakter per vecka jämfört med tidigare.

Det berättar Sofia Grönkvist, enhetschef för stöd och utbildning på Bris, Barnens rätt i samhället, som vittnar om att organisationen märkt att barns utsatthet i hemmet ökat och att det blivit svårt för barn att få tillgång till stöd.

– Barns samtal handlar både om oro för smittan i sig, om den stora osäkerheten och om alla konsekvenser av pandemin. Det handlar också om svårigheter att plugga hemma och om att försöka upprätthålla ett socialt umgänge med kompisar.

Sofia Grönkvist sammanfattar situationen:

– Vi vet att omständigheter som social isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet. Just nu befinner vi oss i en samhällskris där alla de här ingredienserna finns, sam­tidigt som den viktiga skyddsfaktorn vuxna utanför familjen är mindre tillgänglig. Ensamheten är stor.

Svårt för många barn att få det stöd de har rätt till

– Det kan handla om att känna att vuxna inte kan hantera det som barnet går igenom, att de inte skulle förstå, att de har fullt upp med sina egna bekymmer eller att det är de vuxna i barnets närhet som utgör barnets problem. Det vi ser är mer bråk och utsatthet hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och ett mer otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp, berättar Sofia.

– Redan före krisen hade många barn svårt att få det stöd och skydd de har rätt till, och tillgången såg olika ut i olika delar av landet. Barn berättar att det nu blivit ännu svårare att få stöd från exempelvis elevhälsan och att inplanerade möten om hälso- och stödinstanser blivit inställda och uppskjutna på grund av samhällsläget. Det är djupt oroande eftersom barn som mår dåligt behöver stöd snabbt.

Långsiktiga konsekvenser

– För de flesta barn är vägen till att berätta för en utomstående om utsatthet hemma lång, det är en process som tar tid. Det är mycket möjligt att vi inte kommer att se konsekvenserna av situationen just nu förrän mycket längre fram, säger Sofia Grönkvist.

– Nu när de flesta vuxna är upptagna med att navigera i det nya samhällsläget finns en stor risk att fler barn inte uppmärksammas i hur de har det och vad de behöver för att kunna må bra. På så sätt riskerar krisen att få långsiktiga konsekvenser för barns psykiska hälsa.

Stöd för barn

Barn kan kontakta Bris kuratorer kostnadsfritt varje dag kl. 14–21 på telefon 116 111, via chatt och mejl.

Bris erbjuder även gruppstödsverksamhet för barn med en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Mer information finns på www.bris.se

Stöd för vuxna

Vuxna med frågor om hur de kan stötta barn i sin närhet kan varje vardag kl. 9–12 kontakta Bris vuxentelefon – om barn. Telefon: 077-150 50 50