Källor till grafiken

Siffror kring alkoholens påverkan kommer från beräkningar gjorda av forskare, offentliga utredningar och myndigheter. De baseras på vetenskapliga undersökningar eller på officiella beräkningar. Exakta siffror är ofta svårt att beräkna, och siffrorna används för att visa på storleken av alkoholens påverkan på andra.

Stad: Påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion

Siffran att 1,1 miljoner påverkas negativt av alkoholkonsumtion hos någon i deras närhet kommer ur Stad-rapport nr 55 från 2013.

I undersökningen, gjord på ett regeringsuppdrag, uppger 14,6 % att de har påverkats negativt.

Ur rapporten: ”Omräknat till antal personer i befolkningen betyder det att närmare 1,1 miljon personer i vuxen ålder påverkas negativt av att någon i deras närhet dricker för mycket alkohol eller ungefär 700 000 kvinnor och 400 000 män.” (sid 34). De tillfrågade är i åldern 17-84 år.

Siffran 1 av 10 påverkas negativt av alkoholkonsumtion hos personer man inte känner är från samma rapport. 9,6 % procent uppger detta, vilket vi avrundat till 10 % eller 1 av 10.

Ur rapporten: ”Motsvarande fråga ställdes också med avseende på negativa erfarenheter av främlingars alkoholkonsumtion dvs. av drickandet hos personer som respondenten inte känner. Knappt var tionde vuxen person i Sverige hade påverkats negativt av drickande hos en främling under de senaste 12 månaderna, varav något fler kvinnor (10,4 %) än män (8,8 %). Totalt sett motsvarar detta drygt 700 000 personer i den vuxna befolkningen.

Om påverkan varit lite eller mycket negativ finns också i rapporten, där Stad skriver: ”Fler personer uppger att de påverkas ”lite” negativt jämfört med ”mycket”, både av drickandet hos en okänd person och av någon i ens närhet.” (sid 34-35).

CAN: Barn

CAN gjorde i CAN-rapport nr 141 två skattningar över hur många barn i Sverige som lever med en någon som är beroende eller missbrukar alkohol eller droger.

Det visade sig vara 4-5 % av alla barn under 18 år. I ena skattningen blev siffran 4,5-5,2 %, i den andra skattningen 4,6 % (sid 8). Omräknat till antal barn för år 2012 blev det 101 748 respektive 86 954 barn.

I en separat artikel tittade man på hur stor del alkoholen står för, och då med den lägre skattningen. Det blev då nästan 4 % av alla barn (3,9 %).

Eftersom antalet barn i en viss ålder kan skilja sig åt mellan olika år, har vi i grafiken skrivit tiotusentals barn.

En per skolklass används för att illustrera antalet. Där har vi tagit 3,9 % av en genomsnittlig skolklass, som enligt Skolverket är 19 elever, och avrundat till närmaste heltal (0,741). 

The Lancet: Alkohol vs tobak

I studien “Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis” tittade en forskargrupp på hur en rad olika droger påverkar brukaren och andra som inte brukar.

De skapade ett skadeindex som visade att alkohol skadade mest både totalt sett och när det gäller skador i andra hand. Tobak hade lägre skada i båda dessa kategorier.

Studien publicerades i ansedda vetenskapstidskriften The Lancet. På The Lancets webbplats finns en sammanfattningDet finns även på amerikanska National Center for Biotechnology Information.  

Brå: Alkohol och våld

Citatet är från Brås webbplats och något kortat. Hela citatet lyder: ”Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts.”.

Missbruksutredningen: Samhällets ekonomiska kostnad för alkohol

I utredningens forskningsbilaga (SOU 2011:6) beräknas samhällskostnaderna för alkohol år 2008. Två olika beräkningsmetoder används.

Den ena beräkningen gav resultatet att alkoholen kostar samhället cirka 66 miljarder kronor, den andra cirka 49 miljarder (sid 805).

I grafiken används den lägre siffran. Enligt Missbruksutredningen kan den siffran vara en underskattning.

Det finns även andra skattningar gjorda med andra beräkningsmetoder och som visar på lägre kostnader. Missbruksutredningen används då det är en senare beräkning och gjord inom ramen för en statlig utredning.

Trafikverket: Rattfylla

Siffran om att var femhundrade bilist är rattfull kommer från Trafikverket webbplats. Siffran gäller rattfylla på grund av såväl alkohol som narkotika.

Trafikverket skriver också att vi i Sverige har minst 15 000 resor varje dag med förare som är rattfulla.