Självmedicinering med alkohol – hur vanligt är det?

En av fem har använt alkohol för att lindra psykiskt eller fysiskt lidande, men betydligt fler upplever att självmedicinering med alkohol är vanligt förekommande bland personer i deras omgivning.

Närmare hälften känner oro för en person som självmedicinerar med alkohol och av dessa har över 60 procent tagit upp frågan med personen eller personerna ifråga. Det visar en undersökning som Kantar SIFO genomfört
på uppdrag av Systembolaget.

Över hälften av de 2 717 deltagarna i undersökningen anser att alkohol hjälper för att lugna nerverna och dämpa stress. Närmare fyra av tio uppger att de känner någon som använder alkohol i detta syfte. Särskilt vanligt är det bland kvinnor i åldern 18 – 29 år där sex av tio uppger att det är vanligt att dricka för att dämpa stress och kunna slappna av. Inom samma åldersgrupp, 18 – 29 år, visar undersökningen på höga siffror vad gäller användning av alkohol som ett medel för att våga delta i sociala sammanhang: över hälften av de yngre männen uppger att det är vanligt förekommande. För kvinnorna är siffran också hög, 50 procent anser att det är vanligt förekommande. Ser man till samtliga åldersgrupper anser en av fyra att det är vanligt att dricka för att kunna fungera i sociala sammanhang. 

Endast sju procent av de tillfrågade tror att det är vanligt att dricka alkohol för att våga eller kunna ha sex. Undantaget är, även i detta fall, åldersgruppen 18–29 år där cirka 15 procent uppfattar att detta är vanligt bland personer i deras omgivning. 

Omkring 20 procent av de tillfrågade känner någon som de uppfattar dricker för att lindra nedstämdhet eller sorg. Bland kvinnor 18 – 29 är andelen högre, 37 procent, medan andelen bland män i åldrarna 65 – 79 endast är 13 procent. Här skiljer sig resultaten mellan män och kvinnor signifikant: endast en av tio kvinnor mellan 65 och 79 uppger att de använder alkohol mot nedstämdhet och sorg en gång per vecka eller oftare. De äldre männen, 65 – 79 år, utmärker sig även när det gäller att använda alkohol för att kunna somna – närmare en tredjedel uppger att de en gång i veckan eller oftare dricker av denna anledning.

Undersökningen visar att var tredje använt alkohol för att belöna sig själv. Särskilt vanligt är detta i åldersgrupperna 18 – 29 (43 procent) respektive 30 – 49 (41 procent).

1 av 5 

använder alkohol mot fysiskt eller psykiskt lidande

Oroar sig för andra

Fler än var fjärde tillfrågad uppger att de har oroat sig för alkoholkonsumtionen hos en person som dricker för att lindra psykiska och/eller fysiska besvär och var femte svarar att de oroar sig för flera personer som självmedicinerar med alkohol. Bland kvinnor i åldersgruppen 30 – 49 oroar sig 62 procent för en eller flera personer i sin omgivning av detta skäl. Av dem som oroar sig för en persons drickande har 63 procent tagit upp det med personen ifråga. Bland dem som oroar sig för flera personer i sin omgivning har 14 procent tagit upp frågan med samtliga berörda medan 65 procent har tagit upp det med en av personerna.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 23 mars – 4 april 2018 med ett slumpmässigt urval av personer 18 – 79 år i Kantar Sifos webbpanel. Webbpanelen är slumpmässigt rekryterad, det går alltså inte att själv anmäla sig till den. Totalt genomfördes 2 717 intervjuer.