Få lärare uppfyller sin anmälningsplikt

Sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol, men färre än var femte har uppfyllt sin lagliga anmälningsplikt. Endast hälften av lärarna känner sig trygga i hur de ska hantera situationen.

Ett barns fötter och underben står i en skolkorridor. Bakom står en grupp av fler barn.

Var fjärde lärare menar att skolverksamheten inte erbjuder det stöd de skulle behöva för att hjälpa utsatta barn. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Systembolaget.

Att växa upp i en familj där missbruk förekommer är förknippat med en rad risker och problem. Det kan handla om oro och ångest, om att tvingas ta på sig ett stort ansvar för familjesituationen, om fysiska, psykiska och psykosociala skador samt en påtagligt ökad risk att själv utveckla ett problematiskt förhållande till alkohol.

Pojke i 11-årsåldern sitter ensam på en bänk i en lekpark. Tom gungställning syns.

Mer än 200 000 barn (under 18 år) lever med minst en förälder som har alkoholproblem1. Antalet barn som ges stöd är emellertid betydligt lägre. Inte i första hand för att det inte finns något stöd att få, över 90 procent av Sveriges kommuner erbjuder stödverksamhet, utan för att det kan vara svårt att identifiera de barn som behöver det – speciellt då barn ofta vill dölja sina problem.

Mer än 200 000 barn lever i med minst en förälder som har alkoholproblem

Vid sidan av socialtjänsten är det skolan som är den viktigaste institutionen för att upptäcka de barn som riskerar att fara illa till följd av missbruk i familjen. Samtlig personal omfattas av anmälningsskyldighet som innebär att de ”är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Systembolagets undersökning visar dock att färre än var femte tillfrågad lärare, anmäler misstanke om barn som far illa till följd av att en förälder dricker för mycket till socialtjänsten.

Ung person med luvtröja lutar sig mot tegelvägg på skolgård. Ansiktet är bortvänt.

Vanligt att misstänka att förälder dricker för mycket

Hur upplever lärarna sin beredskap för att möta och hantera en elev där det finns anledning att misstänka att en förälder eller vårdnadshavare dricker för mycket? Hur vanligt är det att lärare fattar sådana misstankar? Är de trygga med hur de ska hantera situationen? Upplever lärarna att de är rustade med de nödvändiga kunskaperna på området och erbjuder skolverksamheten det stöd de behöver?

Två pojkar och en pappa spelar fotboll på en grusplan.

För att ta reda på detta har man intervjuat 2 000 lärare i årskurs 1 – 6. Resultatet visar att sju av tio lärare har haft anledning att misstänka att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem. Var femte lärare uppger att de har haft misstankar av detta slag vid flera tillfällen.

Nio av tio lärare tog upp sina misstankar med en annan person eller instans. 26 procent har vänt sig till elevhälsan, medan 23 procent kontaktade rektorn. Här syns en viss skillnad då fler lärare i årskurs 1 – 3 vänder sig till rektorn medan lärare i årskurs 4 – 6 i större utsträckning kontaktar elevhälsan. 

Skolbarn med laptops i skolmiljö. Lärare undervisar.

Var femte lärare uppgav att de talade med en kollega medan endast en minoritet (4 procent) tog upp saken med socialtjänsten, elevens familj (4 procent) eller med eleven själv (2 procent). Tre av fyra lärare tog mer än en kontakt.

Anmälningsskyldighet

Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personal i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. De är även skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden.

Källa: Skolverket

 

Var fjärde lärare saknar stöd från skolan

Vidare fick lärarna ange i vilken utsträckning de upplever att det finns fungerande stöd för dem som lärare inom skolverksamheten för att kunna hjälpa dessa barn.

Här visar det sig att var fjärde lärare inte känner att de har stöd,något som kan sägas förstärka en bild som kommit fram i tidigare studier. Det gäller dels en enkätstudie från 2010 som visade att av 500 slumpmässigt utvalda skolor hade endast var tredje en handlingsplan för hur lärare ska agera vid en eventuell identifiering av barn i missbrukarmiljö, samt dels en studie från 2017 som visar att lärarutbildningen strängt taget inte behandlar problemet över huvud taget.

Om undersökningen

Novus har genomfört intervjuer med lärare i årskurs 1 – 6 inom kommunal och privat skola. För att nå lärare inom kommunal skola har register använts. Då lärare inom privat skola är svårare att nå har dessa sökts på ett slumpmässigt urval av skolor.

Totalt har 2 000 intervjuer genomförts under perioden 14 mars – 7 april 2017 enligt följande:

  • 1 800 intervjuer med lärare inom kommunal skola via ett rikstäckande register. Intervjuerna har genomförts som webbintervjuer. Deltagarfrekvens 46 procent.
  • 200 intervjuer med lärare inom privat skola. Lärarna har sökts via telefon på ett slumpmässigt urval av skolor. Svarsfrekvens 42 procent. 

Övriga källor/läs mer i Alkoholrapporten 2017.pdf