Fosterskador orsakade av alkohol

En gravid kvinna dricker aldrig ensam. Alkoholen passerar först över till moderkakan och fostervattnet och sedan till fostret. I omkring tusen fall per år leder det till att barnet som föds har drabbats av alkoholrelaterade fosterskador.

 

När man är gravid är det nolltolerans som gäller. Här kan du läsa mer om alkohol under graviditeten.

Litet barn i grön regnrock och sydväst står ensam i vattenpöl och ser ledsen ut

FAS, Fetalt alkoholsyndrom

Diagnosen FAS, fetalt alkoholsyndrom, beskrevs för första gången 1973. FAS betecknar en specifik uppsättning av födelsedefekter som orsakats av alkoholexponering i livmodern. För att kunna ställa diagnosen FAS måste fyra kriterier vara uppfyllda varav det första är att alkoholkonsumtion hos modern under graviditeten ska finnas dokumenterad.

Övriga kriterier

 • Prenatal och/eller postnatal tillväxthämning – definierat som vikt, längd eller huvudomfång under tionde percentilen, det vill säga de tio procent av barnen som föds med lägst vikt/längd/huvudomfång.
 •  Strukturella missbildningar i hjärnan, mikrocefali (onormalt litet huvudomfång) eller annan genomgripande dysfunktion i centrala nervsystemet.
 • Specifika ansiktsavvikelser, framför allt smala ögonspringor, utslätad näsfåra och tunn överläpp.

Andra kännetecken

 1. Litet huvud
 2. Korta ögonspringor
 3. Veck i ögonvrån
 4. Bred näsrot
 5. Platt mellanansikte
 6. Kort uppnäsa
 7. Slät överläpp
 8. Smal överläpp
 9. Liten haka

Det finns idag inga tillförlitliga uppgifter om hur vanligt förekommande FAS är i Sverige. Det som forskare och andra experter emellertid är överens om är att FAS är kraftigt underdiagnostiserat. Baserat på en registerstudie uppskattar Socialstyrelsen att det varje år föds 100–200 barn som uppfyller diagnoskriterierna, men trots detta hittas bara drygt 30 barn och unga per år. Detta innebär att många barn med FAS aldrig får en korrekt diagnos och därmed inte heller det stöd som de och deras föräldrar skulle behöva.

Mörkhårig kvinna håller sitt sovande barn på sin högra axel.

En gravid kvinna dricker aldrig ensam

FASD – Ett paraplybegrepp

Sedan några år tillbaka talar man också om fetala alkoholspektrumstörningar (FASD = fetal alcohol spectrum disorders). Men till skillnad från FAS är FASD ingen formell klinisk diagnos med definierade diagnoskriterier, utan ett slags paraplybegrepp som omfattar flera skador på barnet av alkoholexponering under graviditeten.

Utöver FAS ingår:

• Partiellt fetalt alkoholsyndrom (pFAS) kännetecknas av liknande avvikelser som vid FAS, men diagnoskriterierna är bara delvis uppfyllda.

• Alkoholrelaterade missbildningar (ARBD = alcohol-related birth defects) betecknar större eller mindre fysiska avvikelser, men inte beteendemässiga eller kognitiva avvikelser.

• Alkoholrelaterade utvecklingsneurologiska störningar (ARND = alcohol-related neurodevelopmental disorders) betecknar störd kognitiv utveckling och beteendemässiga avvikelser hos personer med normal fysisk utveckling.

Det finns inga exakta uppgifter om hur vanligt förekommande FASD är i Sverige, men forskarna uppskattar att det rör sig om cirka 1 000 barn per år varav 100 – 200 med FAS. Personer med FASD kan ha allt från relativt milda till grava problem, men till skillnad från personer med FAS kan utseendet vara helt normalt. Detta innebär en påtagligt ökad risk för att dessa barn och deras hjälpbehov inte uppmärksammas.

Exempel på skador och symtom

Vid FAS, den allvarligaste formen av alkoholrelaterade fosterskador, förekommer en rad olika symtom från centrala nervsystemet, exempelvis:

 • Sömnrubbningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Överkänslighet mot intryck
 • Hyperaktivitet
 • Försenad talutveckling
 • Inlärningssvårigheter


Problem med att hantera vardagslivet och bristande förmåga att anpassa sig finns dokumenterat i flera fall av FAS. Detta kan bland annat utläsas i andelen personer med FAS som behöver skyddade boendeförhållanden, som haft anpassningssvårigheter i skolan, problem på arbetsmarknaden och som hamnat i kriminalitet. Även FASD kan ge upphov till flera olika funktionsnedsättningar och funktionshinder. Funktionsnedsättningar kallas de direkta resultaten av skador på hjärnan till följd av alkohol, medan funktionshinder avser de handikapp och begränsningar som den nedsatta funktionen medför.

Det är viktigt att påpeka att i stort sett ingen person har samtliga de besvär som beskrivs. De individuella variationerna är stora, både vad gäller vilka problem man har och hur stora de är.

Svartvit bild av liten flicka som sitter i en stor gunga.

Psykologiska funktionsnedsättningar

 • Svårt att anpassa sig
 • Försämrat omdöme
 • Hyperaktivitet
 • Svårt att kontrollera aggressivitet
 • Svag impulskontroll
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt kognitiv funktion: Inlärningssvårigheter, dåligt minne, svårigheter att förstå sammanhang, orsak och verkan, motsatser och likheter

Dessa funktionsnedsättningar får konsekvenser för hur den drabbade klarar sig i vardagen och i relation till sin omgivning.

Funktionshinder

Personer med FAS och FASD har svårt att klara sig själva i det dagliga livet. Detta kan ta sig en mängd uttryck. På ett plan kan det handla om problem med sociala relationer, bristande delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter, arbetsliv och demokratiska processer. På ett annat plan finns en kraftig överrepresentation av psykisk sjukdom, avbruten skolgång, problem med att ta sig ut i arbetslivet och kriminalitet.

Det finns forskning som talar för att funktionshindren, som ju är konsekvenser av funktionsnedsättningar, kan bli mildare om lämpliga åtgärder sätts in.

Källor/läs mer i Alkoholrapporten 2017

En gravid kvinna leder sin cykel

Går det att dricka lite under graviditeten?

En del kan ha hört att det är okej att dricka lite grann under graviditeten. Det är fel. Rådet är att inte dricka alkohol alls.

Alkohol och graviditet