Sök stipendium

Systembolaget delar årligen ut ett juniorstipendium som vänder sig till juniora alkoholforskare verksamma i Sverige. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Om stipendiet 

Syftet med stipendiet är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet.

Stipendiet riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år.

Stipendiet är avsett att användas inom stipendiatens forskningsarbete, till exempel vid genomförande av studie, medverkan vid konferens eller besöka annat universitet. Forskningsarbetet ska ske inom ramen för alkoholforskning.

En forskare kan endast erhålla stipendiet en gång. Den som erhållit ett stipendium kan sålunda inte ansöka fler gånger.

Ansökan

De finns ingen särskild ansökningsblankett, utan sökande utformar den själv. I ansökan ska sökanden:

  • presentera sig och sin bakgrund (dvs. en CV på max 1 A4).
  • beskriva vad stipendiet kan möjliggöra inom ramen för den egna forskningen.
  • motivera hur stipendiesumman ska användas (dvs. en kostnadskalkyl för t.ex. arbetsmaterial, resor m.m.).
  • ange en tidsplan för när stipendiet ska användas.
  • ansökningsperioden för 2021 är den 15 december - 15 februari.
  • Ansökan skickas till alkoholforskning@systembolaget.se 

Priskommitté

En priskommitté, fristående från Systembolaget, beslutar årligen om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Priskommittén beslutar om stipendiet ska delas ut till en eller flera forskare. I det senare fallet delar stipendiaterna på stipendiesumman.

Priskommittén består av:

  • Peter Allebeck, professor, Karolinska Institutet
  • Björn Johnson, professor, Malmö universitet
  • Kent Nilsson, professor, Uppsala universitet
  • Anette Skårner, docent, Göteborgs universitet

Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att stipendiet delas ut. Priskommitténs beslut kan inte överklagas.

Tillkännagivandet av den/de som har erhållit årets stipendium sker i samband med Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens 20-21 maj 2021. 

Stipendiaten ska, i efterhand, till stipendiekommittén skriftligen redovisa användningen av stipendiet.

Frågor?

Vänligen kontakta Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, alkoholforskning@systembolaget.se.

Systembolagets juniora stipendium

Stipendiat 2021: Christopher Sundström

Christopher Sundström i utomhusmiljöPriset tilldelas stipendiaten för att bedriva fortsatt och fördjupad forskning inom området digital behandling för alkoholproblem. Med avstamp bland annat i pågående forskning om psykologisk egenvård utifrån en digital plattform planerar stipendiaten att avsätta forskningstid till att vidareutveckla idéer inom ett hittills outforskat område, nämligen digital behandling specifikt för personer med HIV och alkoholproblem och skriva fram en preliminär forskningsplan för en pilotstudie. Studien kan ge ny och angelägen kunskap om möjligheten att nå fler personer som tillhör denna grupp med lättillgängliga psykologiska interventioner inte minst mot bakgrund av den samhällliga stigmatisering som förknippas med HIV.

Stipendiat 2020: Sabina Kapetanovic

Sabina KapetanovicSabina Kapetanovic disputerade 2019 i ämnet välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har i dag en lektorstjänst vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Priset tilldelas för att möjliggöra fortsatta och fördjupande forskning rörande riskbeteenden som är relaterade till ungdomars alkoholvanor och hälsa. Med hjälp av stipendiet planerar Kapentanovic att besöka Duke University i USA för att utvidga ett redan påbörjat samarbete kring ett internationellt forskningsprogram. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur samspelet mellan ungdomar och föräldrar är relaterat till ungdomarnas utveckling av alkoholvanor över tid.

Stipendiat 2019: Sara Wallhed Finn

Sara Wallhed FinnSara Wallhed Finn är legitimerad psykolog och disputerade vid Karolinska Institutet 2018. 

Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning rörande insatser som rör både prevention och behandling med fokus på hälso- och sjukvården. Förutom flera pågående behandlingsprojekt planeras ett 2-årigt post doc projekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på KI i samarbete med New Castle University och ett samarbete har etablerats med Syddansk Universitet. Pågående studier och nya forskningssamarbeten kan ge ökad kunskap om möjligheten att nå flera med behandlingsinsatser, förskrivning av alkoholläkemedel, effekten av mediakampanjer, interventioner för att reducera stigma vid alkoholproblem och valideringar av bedömningsinstrument.

Stipendiat 2018: Jonas Raninen

Jonas RaninenSocionom Jonas Raninen som disputerade 2016 vid Karolinska Institutet, och är verksam som forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning tilldelas Systembolagets juniorstipendium. 

Juryns motivering: Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning kring och kartläggning av förändringar av alkoholkonsumtionen i befolkningen. Ökad kunskap om faktorer som påverkar förändringar av dryckesvanor i befolkningen är viktiga för det förebyggande arbetet av alkoholskador. Stipendiatens pågående och planerade forskning syftar till att öka kunskapen om samband mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare alkoholkonsumtion och problem. Forskningen är särskilt angelägen då den syftar till att bidra med kunskap om faktorer som kan förklara den historiskt låga alkoholkonsumtion vi idag ser bland ungdomar inte bara i Sverige utan även i ett stort antal andra länder.

Stipendiat 2017: Jenny Ranmgar

Jenny RangmarJenny Rangmar, psykolog och forskare vid Göteborgs universitet, får 50 000 kronor för att fortsätta forska kring hur medfödda alkoholskador hos barn kan minskas. Det är första gången Systembolaget delar ut stipendium till en nyligen disputerad forskare.

Juryns motivering: Jenny Rangmar tilldelas stipendiet för fortsatt och fördjupad forskning om medfödda skador till följd av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten, vilket är ett samhällsangeläget område i förebyggandet av alkoholskador.

Den planerade forskningen har det övergripande syftet att minska antalet barn födda med alkoholskador genom olika ansatser. Som ett led i att förhindra den stigmatisering som drabbar kvinnor både under och efter graviditeten planeras en interventionsstudie riktad till personal inom svensk mödra- och barnhälsovård.

För att underlätta identifieringen av alkoholskador kommer ett screeningsinstrument, som mäter prenatal alkoholexponering att valideras. Ett nära samarbete har etablerats med världsledande forskare inom dessa områden i USA.

Jenny Rangmar disputerade 2016 vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.