Mall för alkoholpolicy

Här hittar du en mall som du kan använda för att ta fram en alkoholpolicy på din arbetsplats.

Intern regel för alkohol och droger

1. Inledning

En genomtänkt alkoholpolicy är ett stöd för chefer som ska hantera misstänkt alkoholproblem hos en medarbetare. Företaget arbetar förebyggande med att ge våra medarbetare insikt i risker kopplade till alkohol, ställa tydliga krav, samt genom att säkerställa att våra chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap för att se tidiga signaler på både alkohol- och drogmissbruk.

Vårt mål är att Företaget ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats och vi arbetar därför aktivt för att förhindra risk- eller missbruk och för att stötta de medarbetare som har problem med alkohol och droger.

2. Övergripande målsättning

Vi strävar efter en alkohol- och drogfri arbetsmiljö där resultat, trygghet, hälsa och trivsel inte riskeras på grund av missbruk av alkohol eller andra droger. Eventuella alkoholproblem ska fångas upp tidigt för att alla anställda ska ges bra förutsättningar till rehabilitering.  

3. Ansvar

Chefen har ett ansvar att arbeta förebyggande, uppmärksamma tidiga signaler och agera. Chefen ska själv föregå med gott exempel. Vid misskötsamhet ska chefen snabbt påtala händelsen och därefter tydliggöra behov av fortsatta krav och åtgärder. Vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk kontaktas XXX. Vid behov anlitas extern samarbetspartner/företagshälsa för att utreda rehabiliteringsbehovet och upprätta rehabiliteringsplan.

Medarbetaren ansvarar för att följa de regler som finns på arbetsplatsen vilket innebär nolltolerans mot alkohol och droger. Medarbetaren ska också medverka i den egna rehabiliteringen samt följa upprättade åtgärdsplaner.

Chefer har en viktig roll i att göra policyn känd och att tydliggöra syftet. Alla ska medverka till att Företaget är en arbetsplats fri från risk- och missbruk, samt stötta medarbetare som har problem med alkohol och droger.

HR/Personalansvarig ansvarar för att stötta ansvariga chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor. I detta uppdrag ligger också att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial.

4. Det betyder att:

  • Nolltolerans gäller för alkohol- och drogpåverkan på arbetsplatsen. Detta innebär att alla medarbetare är nyktra på arbetstid samt avstår från all icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat.
  • Såväl chefer som medarbetare har ansvar för att uppmärksamma tidiga signaler och påtala misskötsamhet/störningar.
  • Chefen ansvarar för att arbetsplatsen är säker och har därmed mandat att bedöma tjänstbarhet. Alkohol- eller drogpåverkade medarbetare ska omedelbart skickas hem under ordnade former.
  • Medarbetaren är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering, annars riskeras en omprövning av anställningen.

5. Personalfester, konferenser, avtackningar och representation

Restriktivitet gäller. Undantag från regeln om nolltollerans kan förekomma på jobbtillställningar såsom personalfester och vid representation och ska då vara godkänt av ansvarig chef. Den som ansvarar för tillställningen ska då se till att alkoholfria alternativ finns.

Vad gäller representation och andra mötet i tjänsten ska ingen anställd behöva dricka alkohol.