Pågående forskning om vikten av alkoholpolicies

Kan man förebygga alkoholproblem genom att ha en tydlig policy som alla på arbetsplatsen känner till? Och kan utbildning bidra till att chefer känner sig tryggare i en situation där de måste agera mot skadligt bruk på företaget?

Kristina Sundqvist i ett bibliotek. Kristina ler till kameranDetta undersöks just nu i en studie som leds av disputerade psykologen Kristina Sundqvist, ansvarig för forskning och utveckling på Alna och forskare vid folkhälsovetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

De första resultaten kommer att kunna presenteras under hösten 2019.

Bakgrunden till studien är bristen på kunskap om hur man bäst förebygger alkoholproblem hos vuxna.

– Nästan alla studier på det här området handlar om hur man ska förebygga problem hos unga, säger Kristina Sundqvist. Det finns några enstaka studier från USA och Australien, men i Sverige vet vi nästan ingenting om vad som fungerar för vuxna människor.

För att ha chansen att nå så många som möjligt menar hon att arbetsplatser är en lämplig arena för förebyggande insatser. I studien ingår elva företag, sex i en interventionsgrupp och fem i en jämförande kontrollgrupp. Totalt omfattas över 10 000 medarbetare.

Riskbranscher prioriterade 

– Vi har prioriterat riskbranscher som restaurangnäringen och företag i transportsektorn, men även en del andra arbetsplatser med fler än hundra anställda är med.

Studien startade med att samtliga medarbetare och chefer fick svara på en enkät. Frågorna handlar dels om alkoholkonsumtion, dels om kunskap kring arbetsplatsens policy och vad den innebär gällande exempelvis ansvar och agerande.

Under 2018 fick företagen i interventionsgruppen ta del av studiens ”insats” i två delar. Den första delen handlar om att förbättra en befintlig policy samt att göra en plan för implementering. Den andra delen omfattar utbildning av nyckelpersoner som chefer, HR-ansvariga och fackliga representanter.

– Tyngdpunkten i utbildningen ligger på vikten av tidiga insatser och på att skapa en trygghet hos chefer att våga ta det nödvändiga samtalet, säger Kristina Sundqvist.

Implementeringen avgörande 

Att en policy realiseras på ett strukturerat sätt med målet att så många som möjligt ska känna till den är helt avgörande för hur framgångsrikt det förebyggande arbetet blir. Inom ramen för forskningsstudien, som finansieras av Folkhälsomyndigheten, görs också en kvalitativ studie om implementeringsprocessen. Här intervjuas chefer om vad som varit hinder respektive framgångsfaktorer i just införandet av policyn.

– Tanken är att detta ska leda till konkreta förslag på hur man kan gå tillväga och vad man bör tänka på och därmed underlätta framtida policyarbete.

I augusti 2019 följs insatserna upp med en ny enkätundersökning – och därefter ska även företagen i kontrollgruppen få del av insatserna i två steg.

Kristina Sundqvist är även utbildad socialpedagog och har ägnat hela sitt yrkesliv som forskare och psykolog åt beroendeområdet, främst kring frågor om problematiskt spel om pengar.

– Det är viktigt att ny kunskap kan få en tydlig effekt utanför universitet och forskningsinstitutioner. Det är också angeläget att hitta strategier för att förebygga alkoholproblem och sätt att hjälpa människor så att problemen inte eskalerar.