Varannan har misstänkt alkoholproblem på jobbet

Varannan har misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget.

Sammanlagt 3 000 yrkesverksamma personer, 1 000 chefer och 2 000 medarbetare, från 18 olika branscher deltog i Systembolagets undersökning om alkohol i arbetslivet. Av svaren framgår att över hälften av de tillfrågade någon gång misstänkt att en person på arbetsplatsen har alkoholproblem. Av de 1 181 medarbetare som minst en gång haft en sådan misstanke uppger 37 procent att de informerat sin chef eller en annan person med personalansvar. I två tredjedelar av fallen uppger medarbetarna att chefen vidtog någon form av åtgärd.

En man i blå skjorta har ryggen mot kameran och blir klappad på axeln av en annan person

Av de 1 000 cheferna uppger 79 procent att de känner sig trygga ifråga om hur de ska hantera situationen om de misstänker att en medarbetare har alkoholproblem. Endast var fjärde chef anser sig behöva mer kunskap om hur man ska upptäcka alkoholproblem bland medarbetare.

44 procent av cheferna uppger att det har förekommit att de misstänkt att en medarbetare under deras personalansvar haft alkoholproblem. Nio av tio chefer uppger att de vidtog åtgärder senaste gången de hade en sådan misstanke. I två av tre fall talade chefen med medarbetaren ifråga och i 43 procent av fallen vände sig chefen till HR-avdelningen. I vart fjärde fall, 24 procent, tog chefen hjälp av en extern resurs.

I undersökningen förekommer även mer konkreta observationer som är eller kan vara av engångskaraktär: fler än var femte, 22 procent, uppger att det har hänt att en kollega eller chef har luktat alkohol på arbetstid och 14 procent svarar att en kollega eller chef uppträtt misstänkt berusad på arbetstid.

I samband med att respondenterna lämnade sina svar fick de också uppge vilken bransch de är verksamma inom. Det innebär att materialet ger viss branschspecifik information, men denna måste tolkas med försiktighet då antalet respondenter per bransch varierar och systematiska bortfall inte kan uteslutas. Således går det inte att dra statistiskt relevanta slutsatser om skillnader branscher emellan. Med reservation för dessa begränsningar finns alltjämt en del resultat som sticker ut.

Kantar Sifo, på uppdrag av Systembolaget, Alkohol och arbetsliv, 2019.

En av de branscher som utmärker sig är Industri, teknik och tillverkning där 18 procent av respondenterna uppger att de varit med om att en kollega eller chef uppträtt misstänkt berusad på arbetstid. I den här branschen, den största i undersökningen, har 59 procent någon gång misstänkt alkoholproblem hos en kollega eller chef.

Av dem som är verksamma inom Bygg och fastighet svarar 18 procent att någon på arbetsplatsen har uppträtt misstänkt berusad. I denna grupp svarar över hälften, 54 procent, att de någon gång misstänkt att en person på arbetsplatsen har alkoholproblem.

Av de totalt 162 tillfrågade som arbetar inom Transport och logistik, där bland annat yrkeschaufförer av olika slag ingår, uppger 14 procent att en kollega eller chef har uppträtt misstänkt berusad, och över 60 procent hade någon gång misstänkt att en person på arbetsplatsen har alkoholproblem.

Andra branscher där över hälften av deltagarna i undersökningen uppger att de en eller flera gånger misstänkt att en chef eller kollega har alkoholproblem är Offentlig förvaltning och försvar (57 procent), Vård och omsorg (57 procent) och Utbildning – barnomsorg till högre utbildning (53 procent).

65 procent av respondenterna (både medarbetare och chefer) uppger att man har en alkoholpolicy på arbetsplatsen och att man tagit del av denna. På motsvarande fråga om handlingsplan för alkohol svarar 60 procent av cheferna att en sådan finns samt att de har tagit del av innehållet.

Undersökningen har genomförts i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 24 januari till 5 februari 2019. Totalt har 1 000 chefer och 2 000 medarbetare i åldern 18–64 år besvarat undersökningen.

Kantar Sifo, på uppdrag av Systembolaget, Alkohol och arbetsliv, 2019.