Alkoholrelaterad vård kostar samhället miljarder varje år

Vård och behandling av ohälsosamt drickande kostar samhället miljarderkronor varje år – det gäller inte minst alkoholrelaterade psykiatriskadiagnoser. Det visar siffror från analysföretaget Ramboll.

Sambandet mellan alkohol och ohälsa är välbelagt. Utöver det personliga lidandet får det också stora samhällsekonomiska konsekvenser. I rapporten Alkoholens samhällskonsekvenser – regional analys som analysföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Systembolaget framgår att den totala kostnaden för alkoholrelaterad hälso- och sjukvård i Sverige uppgår till nästan 4,2 miljarder årligen.* I dessa kostnader ingår varken primärvård eller missbruksvård inom socialtjänsten. Männen står för 70 procent av denna summa, framförallt i åldrarna 35 år och uppåt.

Kostnaderna för vård och behandling av diagnosområde F10, det vill säga "psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol" uppgår till strax över en miljard kronor om året. Det är inte långt efter kostnaderna för den mest kostsamma kategorin skador/förgiftning (1,709 miljarder) och långt mer än cancer (381 miljoner) och hjärt-kärlsjukdomar (469 miljoner).

Infografik över alkoholens kostnader utifrån dess påverkan på diagnosgrupper

Alkoholens skadeverkningar på den mentala hälsan syns också i antalet vårdtillfällen som uppgår till nästan 135 000. Som jämförelse krävde skador/förgiftning 140 008 vårdtillfällen medan cancer och hjärt-kärlsjukdomar krävde 27 266 respektive 25 763 vårdtillfällen.

Män står för de största alkoholrelaterade kostnaderna inom alla vårdformer och ålderskategorier, med undantag för de allra yngsta inom psykiatrin (0–14 år) där kvinnor och flickor är fler.

Infografik över alkoholrelaterade vårdkostnader fördelat på kön

Rapporten visar att slutenvården står för 43 procent av de totala alkoholrelaterade kostnaderna som uppstår i hälso- och sjukvården, ändå är det bara åtta procent av vårdtillfällena som ingår här vilket visar att slutenvården
är kostnadsintensiv.

* Samtliga belopp och beräkningar i rapporten Alkoholens samhällskonsekvenser – regional analys är baserade på samhällets alkoholrelaterade kostnader för år 2017.