Kraftig ökning av samtalen till Bris under pandemin

Barns och ungdomars samtal till Bris ökade markant under 2020 jämfört med föregående år. Framför allt julen stack ut med en 40-procentig ökning – ofta angående vuxnas missbruk och fylla.

Magnus Jägerskog sitter på en bänk utomhus iförd en dunjacka. Han blickar till vänster om kameran
Magnus Jägerskog

Samtalen till Bris ökade kraftigt under pandemiåret 2020. Det visar Bris årsrapport. Samtalen handlade om alltifrån starka oroskänslor och nedstämdhet till våld och rädsla för sjukdom. En stor anledning till ökningen var samhällets nedstängning vilket innebar att barn tillbringade mer tid hemma utan att kunna undvika föräldrar som missbrukade eller mådde psykiskt dåligt.

Stora utmaningar

I kontakterna med Bris blev det även tydligt att våldet mellan vuxna i hemmet blev mer frekvent, något som kan få allvarliga konsekvenser – till exempel blir barn som upplevt våld mot en förälder oftare själva utsatta för våld, försummelse och sexuella övergrepp. Stängda gymnasieskolor begränsade samtidigt ungdomars tillgång till trygga kontakter och miljöer.

– Förändringar i barns skolgång och en ökad isolering innebar stora utmaningar. Särskilt påtagligt var det för barn som redan före pandemin befann sig i en utsatt situation, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Att grundskolorna i hög grad höll öppet mildrade dock de negativa effekterna.

– Mycket talar för att beslutsfattare tog hänsyn till barns hälsa ur ett brett perspektiv för att i möjligaste mån bibehålla normalitet, säger Magnus Jägerskog.

Fler kontakter än någonsin

Att barn ändå for illa syntes i statistiken över antalet orosanmälningar till socialtjänsten, som ökade med fem procent. Julen 2020 var särskilt utmanande och många kontaktade Bris angående vuxnas missbruk och fylla. Totalt sett var telefonsamtalen 40 procent fler den senaste julen jämfört med samma högtid 2019 – inte nödvändigtvis på grund av ett ökat missbruk utan på grund av att de hårdare restriktionerna och skollovet gjorde att barn och vuxna tillbringade mer tid tillsammans i hemmet.

Samtal från 17-åringar ökade mest

  • Den åldersgrupp som stod för den största samtalsökningen till Bris 2020 var 17-åringar. Snittåldern för de barn och ungdomar som ringde var 14,3 år.
  • Ökningarna inom de olika kategorierna kopplar Bris till pandemin, medan den totala ökningen av samtal på 16 procent till viss del förklaras av en utökad kapacitet.
  • Ökning av samtal julen 2020 jämfört med julen 2019: +40 procent.
  • Samtal om vuxnas missbruk och riskbruk visade ingen större ökning jämfört med 2019. Men sedan 2016 är ökningen för denna kategori 37 procent.

Under hela 2020 hade Bris drygt 31 000 kurativa kontakter med barn och unga upp till 18 år, vilket är fler än någonsin och krävde extra resurser. De största ökningarna gällde samtal om ångest (+61 procent), nedstämdhet (+55 procent) och familjekonflikter (+43 procent). Uppgången av samtal om psykiskt och fysiskt våld var också kraftig (+32 respektive +28 procent). Däremot syntes ingen nämnvärd uppgång av samtal om självmord jämfört med 2019, vilket bröt en fyraårig uppåtgående trend.

– Pandemin medförde samhällsförändringar som tveklöst påverkade barns liv och innebar nya påfrestningar. Alla påverkades när vardagen ändrades, säger Magnus Jägerskog. Givetvis uppstod det hos många barn ett behov av att prata om hur det kändes. Bris fortsätter att utveckla verksamheten och tillgängligheten för att varje barn i behov av professionellt stöd, råd och hjälp ska kunna få det snabbt och enkelt.

Infografik över antal kontakter per kategori (ångest, nedstämdhet, familjekonflikter, psykiskt vål, fysiskt våld)

Bris stödnummer: 116 111

Här kan den som är upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Bris har alltid öppet – även på natten.