Oroande låg kunskap om hälsorisker med alkohol

Allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg. Endast en av fyra känner till att alla typer av alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Samtidigt är det få som svarar att de själva behöver mer kunskap på området.

Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget.

Totalt 1 524 personer, 1 000 ur allmänheten och 524 som arbetar inom vård och omsorg, har deltagit i undersökningen om alkohol och hälsa. Av de tillfrågade i allmänheten anser sig de flesta, 72 procent, ha tillräckliga kunskaper om hur alkoholkonsumtion påverkar hälsan. Endast 7 procent svarar att de skulle behöva mer kunskap. Samtidigt upplever 43 procent att allmänheten i stort skulle behöva mer kunskap i frågan.

Det är betydligt fler bland hälso- och sjukvårdspersonalen, 56 procent, som anser att allmänheten skulle behöva mer kunskap. Vidare anser endast var tionde, 12 procent, av vårdpersonalen att patienter har en tillfredsställande kunskap om alkoholens inverkan på hälsan. Närmare en tredjedel, 30 procent, tycker samtidigt att det är svårt att tala med patienter om deras drickande.

Det är betydligt fler bland hälso- och sjukvårdspersonalen, 56 procent, som anser att allmänheten skulle behöva mer kunskap.

45 procent av de tillfrågade ur allmänheten uppger att de någon gång fått en fråga om sin alkoholkonsumtion när de besökt primärvården. Personer som dricker tre gånger i veckan eller mer har inte fått frågor om sin alkoholkonsumtion oftare än andra i kontakter med vården.

Missuppfattning om starksprit

När det gäller kunskapen om alkoholens skadeverkningar är det endast en av fyra bland allmänheten som svarar att alla alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Mer än hälften, 56 procent, tror att starksprit har störst negativ påverkan.

Vid frågor om alkoholens roll som riskfaktor för specifika sjukdomar och hälsotillstånd uppvisar undersökningens deltagare stora kunskapsbrister. Endast 14 procent av allmänheten svarar att låg till måttlig konsumtion kan leda till cancer och endast 17 procent att hög konsumtion kan leda till hudbesvär, till exempel eksem och psoriasis. Medvetenheten om riskerna med låg till måttlig konsumtion är större bland vårdpersonalen, främst gällande faran att utveckla cancer och depressiva symtom.

Lågkonsumenter vet mer

Även när det gäller hög alkoholkonsumtion har vård- och omsorgspersonalen större kunskap om riskerna än allmänheten. Här svarar 63 procent av personalen att hög konsumtion kan leda till cancer, vilket kan jämföras med 43 procent av allmänheten. Vidare är det 44 procent inom vården, men bara 24 procent av allmänheten som känner till att en hög konsumtion riskerar att leda till kramper och epilepsi.

Bland allmänheten är kunskapen om alkoholens hälsorisker generellt större hos lågkonsumenter än hos storkonsumenter.