Svenska konsumtionsmönster bröts under pandemiåret 2020

Många har på olika sätt ändrat sina levnadsvanor under covid-19-pandemin. Nya mätningar visar att det även gäller alkoholkonsumtionen.

Varje år genomför CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, de så kallade Monitormätningarna i syfte att beräkna den totala mängden alkohol som konsumeras i landet. Det sker genom en sammanräkning av dels den registrerade delen, dels den oregistrerade delen av den totala alkoholkonsumtionen.

Den registrerade delen utgörs av den alkohol som säljs på Systembolaget och på restauranger samt den folköl som säljs i livsmedelsbutiker. "Registrerad" avser i detta sammanhang att det förs statistik över försäljningen hos Systembolaget, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Bryggerier.

Kartläggs löpande

Den oregistrerade delen kartläggs med löpande frågeundersökningar som omfattar cirka 18 000 personer per år och består av så kallad resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, hemtillverkning och köp via internet (exklusive Systembolagets online-försäljning).

År 2020 skiljer sig från tidigare år på mer än ett sätt, dels har undersökningsmetoden förändrats på ett sätt som kan antas ge en något högre total konsumtion jämfört med den gamla metodiken, dels har pandemiåret med restriktioner i syfte att bromsa smittspridningen lett till att gamla konsumtionsmönster brutits. Med detta sagt samt med reservation för att siffrorna för restaurang- och folkölsförsäljningen för 2020 är preliminära och bygger på skattningar visar 2020 års mätning på en fortsatt trend av minskande alkoholkonsumtion. Jämfört med 2019 sjönk den totala konsumtionen med sex procent till drygt 8,5 liter ren alkohol per invånare som är 15 år och äldre.

Infografik över totalkonsumtion av alkohol, fördelat på olika dryckesslag

Ökning på Systembolaget

Den registrerade delen stod under 2020 för ungefär 88 procent av den totala konsumtionen, vilket är en ökning med nio procentenheter jämfört med 2019. Det innebär en femprocentig ökning som uteslutande beror på ökad försäljning på Systembolaget.

Försäljningen på restauranger minskade med preliminärt 35 procent medan folkölsförsäljningen beräknas ha legat kvar på ungefär samma nivå som under 2019.

Den oregistrerade delen av konsumtionen sjönk med ungefär 46 procent och det gäller samtliga oregistrerade delmängder utom köp via internet.

Resandeinförseln minskade med 62 procent och köp av smugglad alkohol sjönk med 44 procent jämfört med 2019. Hemtillverkning, som utgör en mycket liten del av den totala konsumtionen, minskade med 14 procent medan köpen via internet ökade med 57 procent, om än från låga nivåer.

infografik över de olika delmängdernas andelar av den totala konsumtionen, 2019 jämfört med 2020
*Innefattar ej Systembolagets onlineförsäljning.