Ungdomsmottagningarna ska fånga upp unga vuxna

Sveriges ungdomsmottagningar har fått nya verktyg för att minska substansbruket bland unga. Verktygen riktar sig både till mottagningarnas personal och besökare.

Alkohol- och droganvändning är nära sammankopplat med sexuellt riskbeteende, vilket får stora konsekvenser för framförallt ungdomar. För att nå denna målgrupp har STAD (Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem), Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholms län utvecklat nya preventiva metoder. Ansvariga för projektet är Anna Strandberg och Pia Kvillemo, båda forskare vid STAD.

Anna Strandberg står lutad mot en vägg och ler in i kameran.
Anna Strandberg, forskare STAD.

– Via ungdomsmottagningarna når vi unga vuxna med hög alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende, vilket rör vårt verksamhetsområde, förklarar Anna Strandberg.

En annan fördel med att gå via ungdomsmottagningarna är möjligheten att nå flickor och unga kvinnor.

– De utgör omkring 85 procent av besökarna. Att vi når dem är en styrka eftersom studier visar att tjejer ofta är i sämre skick än killar när de når beroendevården. En anledning till detta är att problemtyngda pojkar oftare identifieras av polis och andra myndigheter, säger Anna Strandberg.

Önskade kompetensstöd

Projektet, som fått titeln "Alkohol, droger och sexuell hälsa" och finansieras av Folkhälsomyndigheten, inleddes med en kartläggning som visade att ungdomsmottagningarnas personal efterfrågade kompetensutveckling och även ville medverka i att ta fram ett kompetensstöd. Därför lanserades 2019 en digital guide om alkohol och droger. Guiden bygger på så kallad Motivational Interviewing (motiverande samtal) och låter personalen bemöta ungdomar på ett icke-dömande sätt.

– Vi utvecklade också en sökordsbaserad faktabank från A–Ö där de första orden är "alkoholens effekter" och "alkoholriskbruk bland unga". Det går att söka på både preparatkunskap och på hur man till exempel gör en orosanmälan, säger Pia Kvillemo.

Pia Kvillemo står vid ingången till Ungdomsmottagningen och ler in i kameran
Pia Kvillemo, forskare STAD.

För att ytterligare stärka arbetet vid mottagningarna har STAD, med stöd av Systembolagets Alkoholforskningsråd, under 2018–2019 även tagit fram ett digitalt alkoholoch drogförebyggande program riktat direkt till ungdomar. Programmet bygger på en förlaga som visat på goda effekter för minskad alkoholkonsumtion bland europeiska tonåringar. Programmet är interaktivt och bygger i huvudsak på att ge ungdomar normativ feedback kring drickandets konsekvenser, identifiera risksituationer och möjliggöra beteendeförändringar.

Uppmanas att reflektera

– Ungdomarna får reda på hur deras alkoholkonsumtion förhåller sig till andras i samma ålder och då försvinner det så kallade majoritetsmissförståndet, alltså att unga tror att de dricker mindre än majoriteten. Programmet ger även information om alkoholens och drogernas skadeverkningar och uppmanar ungdomarna att reflektera över sitt beteende, säger Pia Kvillemo.

De båda forskarna ser de digitala verktygen som ett tillägg till fysiska möten och ett sätt att väcka frågor hos unga.

– På ungdomsmottagningarna finns redan kuratorer och barnmorskor som kan erbjuda fysiska möten. Men genom att nå ut via till exempel sociala medier kan man dessutom nå individer som inte vill ha kontakt för att det känns jobbigt eller är stigmatiserande. Vi ser främst fördelar med det digitala formatet, men det kommer alltid att finnas ett behov även av riktiga möten, säger Pia Kvillemo.

Utvärderingar visar att den personal som tagit del av det nya kompetensstödet är positiv. Programmet riktat till ungdomar har inte kunnat utvärderas under 2020 på grund av coronapandemin, men förhoppningen är att båda programmen på sikt ska bidra till färre alkoholrelaterade sjukdomar och skador i hela befolkningen.