Etableringspolicy

Etableringspolicyn ska utgöra vägledning för förändringar av Systembolagets butiksnät.

1. Inledning

Etableringspolicyn ska utgöra vägledning för förändringar av Systembolagets butiksnät.

2. Övergripande målsättning

Etableringspolicyn ska tillhandahålla riktlinjer för underhåll och utveckling av Systembolagets butiksnät, vilket ska vara den huvudsakliga inköpskanalen för Systembolagets kunder. Därutöver ska butiksnätet även balansera syftet att ”bidra till att minska alkoholens skadeverkningar” med rollen ”att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa till alla i Sverige”.

3. Ansvar

Systembolagets Etableringspolicy beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av Etableringspolicyn ansvarar enheten Etablering. Alla medarbetare ska agera enligt principerna i denna policy.

4. Det betyder att:

Styrelsen beslutar om nyetablering och nedläggning av butik.

  • Företagsledningen beslutar om flytt av existerande butik till ny lokal.
  • Vid butiksflytt som i förväg kan anses vara av särskild betydelse utifrån att den kan komma att ifrågasättas av media, kommuner eller liknade, ska dock styrelsen informeras innan beslut fattas.
  • Nyetablering av butiker ska följa de riktlinjer som finns beskrivna i punkt 5 och punkt 7.

5. Riktlinjer vid etablering

5.1 Utgångspunkt
Utgångspunkt för Systembolagets butiksnät är att det ska finnas en butik i varje kommun. Ytterligare butiker baserat på antal inköpsberättigade. Om antalet inköpsberättigade (dvs invånare över 20 år) är stort i en kommun kan ytterligare etableringar av butiker i kommunen övervägas. Analysen av inköpsberättigade görs enligt förutbestämda intervaller.

5.2 Annan hänsyn
Vid bedömning av butiksbehovet i en kommun kan andra faktorer, utöver antalet inköpsberättigade, tas i beaktande. Exempel på sådana faktorer är:

  • Turism- eller säsongsbefolkning
  • Försäljningsindex dagligvaruhandel
  • Avstånd till närmaste Systembolagsbutik

I varje enskilt fall ska Systembolagets uppdrag, möjlighet att tillhandahålla tillfredsställande service samt ekonomiska förutsättningar beaktas.

5.3 Butikens placering
Första butiken i varje kommun etableras i kommunens centralort och läget bestäms av lokala förutsättningar gällande tillgänglighet, infrastruktur, handelsmönster samt övrig service. Vid etablering av ytterligare butiker i en kommun prioriteras närhet till övrig detaljhandel och i synnerhet dagligvaror.

5.4 Butikens lokal
Butikslokalen ska hyras.

6. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

7. Interna regler kopplade till denna policy

  • Intern regel avseende ombud (I014)

Vidare är följande dokument/information kopplat till denna policy

  • Etableringsriktlinjer gränshandel
  • Etableringsstrategi 2020–2023