Policy om immateriella rättigheter

Policyn ska utgöra vägledning för hanteringen av Systembolagets immateriella rättigheter.

1. Inledning

Policyn ska utgöra vägledning för hanteringen av Systembolagets immateriella rättigheter.

2. Immateriella rättigheter

Systembolaget ska bevaka, skydda och värna om alla sina immateriella rättigheter (t.ex. registrerade eller, i förkommande fall, inarbetade ord- eller figurvarumärken, mönsterskydd design- och upphovsrättsligt skyddade alster och databaser).

Immateriella rättigheter som är av strategisk betydelse för att uppnå Systembolagets övergripande mål såsom t.ex. ansvarsfull försäljning, NKI och OPI ska som huvudregel enbart användas av Systembolaget. Exempel på sådana strategiska immateriella rättigheter är ord- eller figurvarumärken (inklusive smakklockor och smaksymboler) samt smakbeskrivningar. Systembolaget ska så långt som möjligt värna om dessa immateriella rättigheter särskilt t.ex. även genom tekniska skyddsåtgärder.

Systembolaget kan under vissa förutsättningar besluta att tillåta annan aktör att, efter skriftligt medgivande från Systembolaget i det enskilda fallet, använda vissa specificerade immateriella rättigheter. Beslut om rätt att använda Systembolaget (ordvarumärket) som referenskund på hemsida kan tas av ansvarig avtalsägare tillsammans med inköpare från enheten Tjänster & Indirekt Material. Andra upplåtelser ska godkännas i samråd med ansvarig avtalsägare, chefsjurist samt avdelningsdirektör för kommunikation. Sådant medgivande avseende användande av vissa immateriella rättigheter ska som utgångspunkt ske konsekvent och på ett likabehandlande sätt men som regel aldrig omfatta strategiska immateriella rättigheter (se ovan).

Vid varje känt intrång i Systembolagets immateriella rättigheter ska en enskild skadebedömning göras. För mer information om hur eventuella intrång ska hanteras och vart de ska rapporteras, se Intern regel för strategi avseende intrång.

3. Övergripande målsättning

Systembolaget uppfattas i samhället som en transparent, professionell, lyhörd och modern detaljhandelskedja som med ett tydligt samhällsansvar, hög kunskap och god service säljer alkoholdrycker.

4. Ansvar 

Denna policy antas genom beslut av Systembolagets styrelse.

Avdelningsdirektören för Bolag och Samhälle ansvarar:

  • för Systembolagets immateriella rättigheter och för att denna policy efterlevs;
  • för att budget, avtal, ny- och avregistreringar av immateriella rättigheter samt att befintliga registrerade immateriella rättigheter upprätthålls;
  • för att lämpliga åtgärder vidtas vid bland annat intrång; och
  • för de externa kontakter som tas i anledning av denna

Avdelningsdirektören för Kommunikation ansvarar för att löpande informera samt involvera Juridik i aktiviteter som inkluderar befintliga immateriella rättigheter samt vid framtagande av nya immateriella rättigheter.

För löpande arbete och översyn av denna policy ansvarar avdelningen enheten Juridik på avdelningen Bolag och Samhälle.

5. Det betyder att:

Systembolaget värnar om sina immateriella rättigheter. Det är viktigt för Systembolaget att säkerställa att dessa rättigheter och Systembolagets affärsinformation hanteras i linje med Systembolagets syfte och uppdrag, samt den svenska alkoholpolitiken i stort. Systembolaget är ett generöst företag som, i den mån det utifrån ovan nämnda perspektiv och uppdrag är möjligt, delar med sig av information för att ytterligare möta kundernas behov av information om Systembolagets försäljningsställen och öppettider även genom andra aktörer.

6. Kommunikation

Denna policy om immateriella rättigheter ska kommuniceras internt och till vissa delar också externt för att i möjligaste mån förebygga att annan obehörigen utnyttjar Systembolagets immateriella rättigheter.

7. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

8. Interna regler kopplade till denna policy

Intern regel för strategi avseende intrång och intern regel för utlämning av uppgifter vid extern förfrågan samt offentliggörande av försäljningsstatistik är kopplade till denna policy.