Inköpspolicy för drycker

Systembolagets syfte är att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar och Systembolagets roll är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa.

1. Inledning

Systembolagets syfte är att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar och Systembolagets roll är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa.

2. Övergripande målsättning

Att med utgångspunkt i kundnyttan och i samverkan med våra leverantörer utveckla ett sortiment i framkant som kännetecknas av våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande och förenklar för kunderna att göra hållbara val (miljö och socialt), hälsa, som ökar kundnöjdheten och bidrar till ett kundmöte som imponerar. Ett sortiment som bidrar till att stärka Systembolagets roll och som, med utgångspunkt från vårt uppdrag, upplevs som trendledande, aktuellt och träffsäkert även av de allra mest kunniga och intresserade. Ett sortiment som Systembolagets alla medarbetare och våra kunder är stolta över.

Det övergripande målet med inköps- och sortimentsarbetet är att skapa förutsättningar för att Systembolaget ska kunna tillhandahålla ett noga utvalt kvalitets- och hållbarhetssäkrat sortiment, dvs producerat på ett sätt som tar hänsyn till både människor och miljö. Ett sortiment som upplevs som unikt i bredd och djup och gör det möjligt att erbjuda våra kunder den bästa servicen samtidigt som sortimentet innehåller attraktiva produkter som kan bidra till att minska alkoholens skadeverkningar (t.ex. i form av alkoholfria och lågalkoholhaltiga alternativ).

Inköpspolicyn för drycker är det övergripande ramverket för Systembolagets sortiments- och inköpsarbete.  

Sortiments- och inköpsarbetet ska främst vara baserat på Systembolagets strategi och ta sin utgångspunkt i kundernas efterfrågan, övergripande förändringar i dryckestrender och globala konsumtionsmönster och hur de påverkar kundernas behov av drycker. För att kunna möta dessa behov ska vi sätta upp mål och riktlinjer för sortimentets storlek och sammansättning och spridning till de olika butikerna och tillgång via beställning. Sortiments- och inköpsarbetet styrs också av Systembolagets sociala ansvar, inklusive hållbarhet och av hänsyn till folkhälsan. Såväl villkor för miljö och människor i leverantörskedjan, och vår egen verksamhet som alkoholens skadeverkningar ska beaktas. Vi ska erbjuda kunderna alternativ med lägre eller ingen alkoholhalt, liksom mindre förpackningsstorlekar. Hänsyn till miljön visar vi genom att till exempel erbjuda ekologiska artiklar och förpackningar med mindre klimatpåverkan. Inom hållbarhetsområdena arbetsvillkor och korruption är målet att alla våra leverantörer och producenter aktivt arbetar för att vår uppförandekod följs så att arbetsförhållandena i leverantörskedjan är goda, samtidigt som alla leverantörer kan känna sig trygga med att konkurrensen om en plats på hyllan är rättvis. Vi arbetar också för att kunna erbjuda fler artiklar med etisk märkning från relevanta ursprung.

3. Systembolagets sortiment ska:

- Vara anpassat efter kundernas efterfrågan.

Det betyder att:

Sortimentets sammansättning och styrning i första hand utgår från försäljningsvolym. Sortimentet utvärderas löpande och artiklar med hög försäljning får bredare butiksdistribution. Vi ska matcha tillgången av produkter i världen med kundernas efterfrågan.

- Vara brett och mångsidigt.

Det betyder att:

Vi ska erbjuda kunderna tillgång till olika typer av alkoholhaltiga drycker i olika prisklasser och stilar, och från olika ursprung. Vi erbjuder ett sortiment som upplevs inkluderande och passar alla kunder. Vi ska agera på förändrade omständigheter och nya möjligheter i omvärlden för att möjliggöra ett sortiment som upplevs unikt i bredd och djup.

- Vara kvalitetssäkrat, hållbart, lönsamt och kostnadseffektivt.

Det betyder att:

Inköpsprocessen ska säkra att kunden får bästa möjliga kvalitet utifrån smak, stil och pris. Inköpsprocessen ska också vara situationsanpassad för att säkra tillgången till de för kunden bästa produkterna.

Våra medarbetare ska ha en hög kunskap, vara professionella och ledande inom sina respektive expertområden. Vi ska ha en inköpsprocess som tar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö/klimat och korruption i beaktande och löpande arbeta för att följa upp socialt och miljömässigt ansvarstagande, i vår egen verksamhet och i leverantörskedjan. Vi ska säkerställa efterlevnad av gällande livsmedels-, kemikalie- och miljölagstiftning. Vi ska ha en effektiv inköpsprocess och arbeta för god effektivitet och lönsamhet i sortimentet som möjliggör en hållbar affär (sett såväl till ekonomi, miljö samt socialt ansvarstagande) för samtliga parter i leverantörskedjan, med bibehållen eller ökad kundnytta. Genom vår storlek som inköpsaktör ska vi driva en hållbar utveckling och vara ett föredöme för andra.

Vi pressar inte pris, utan prioriterar kvalitet.

För mer information om hur vi säkerställer att Systembolaget, nu och i framtiden, köper in hållbara produkter på ett systematiskt och transparent sätt hänvisas till Ramverk för hållbara inköp av drycker till fast sortiment på Systembolaget.

- Byggas icke-diskriminerande, likabehandlande och transparent.

Det betyder att:

Vi ska agera icke-diskriminerande och likabehandlande och inte missbruka vår dominerande ställning. Systembolagets inköpsrutiner ska ge såväl stora som små leverantörer samma möjligheter till tillträde till marknaden. Vi ska agera transparent och i samverkan med leverantörerna skapa förutsättningar för gemensam framgång. Transparensen innebär att Systembolagets sortimentsbyggande och inköpsprocess är tydligt kommunicerad och förutsägbar. Leverantörer och andra intressenter ska kunna känna sig trygga med att den produkt som vinner en blindprovning också är den som hamnar på hyllan och därför bedriver vi ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning. Vår målsättning är att offertprocessen ska vara lätt att förstå och att det är tydligt vad som krävs för att lyckas med offereringen.

4. Ansvar

Systembolagets Inköpspolicy för drycker beslutas av Systembolagets styrelse.

Företagsledningen beslutar om erbjudandestrategin. Avdelningen Sortiment och Varuförsörjning ansvarar för genomförandet. Tillhörande ”Ramverk för hållbara inköp” beslutas av Företagsledningen. Mindre justeringar och uppdatering av löpande karaktär i Ramverket får genomföras efter gemensamt beslut av Enhetschefen för Hållbara inköp, Enhetschefen Sortiment och Enhetschefen Inköp.

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Interna regler och andra dokument som är kopplade till denna policy:

  • Intern regel för externa kontakter
  • Ramverk för sortimentet Systembolagets Allmänna Inköpsvillkor
  • Ramverk för hållbara inköp
  • Strategiska planer