Vi finns till för alla

Systembolaget finns till för alla i Sverige, oavsett bakgrund, förutsättningar eller var du bor. Därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning och mångfald väl.

Vår målsättning är att ha medarbetare med olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och färdigheter. Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förståelse och välkomna människor med olika bakgrund.

Vi menar att kompetens är både summan av erfarenheter du får genom utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet, och erfarenheter som kommer från faktorer som du inte kan påverka som individ. Till exempel funktionsvariation, ålder eller etnicitet.

Vi tycker inte det räcker att följa lagen och vara emot diskriminering. Vi vill visa vad vi är för och hur vi vill att Systembolaget ska vara. Därför använder vi begreppet inkludering. Grunden är likabehandling, men vi vill vidga ytterligare och skapa ett klimat där alla är välkomna – både kunder och medarbetare.

Inkludering är viktigt av flera anledningar. Vi tror till exempel att igenkänning är ett viktigt verktyg för att få ut budskapet om varför vi finns. Genom att spegla samhället blir det alltså lättare för oss att på lång sikt utföra vårt uppdrag. Att ha en mångfald av kompetenser och erfarenheter är också viktigt för att vi ska kunna fortsätta att möta våra kunder på ett professionellt sätt – både vad det gäller service och vad vi erbjuder. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla i Sverige så att vi kan attrahera, rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Sex personer sitter i runt två bord i företagsmatsal.

Hur jobbar Systembolaget med inkludering?

Systembolagets plan för inkludering har fyra fokusområden: att öka mångfalden bland våra medarbetare, att skapa ett inkluderande klimat, att integrera inkluderingsperspektivet i våra gemensamma arbetssätt och rutiner, samt att säkra att allt vi gör mot våra kunder är inkluderande. Några konkreta exempel på hur vi jobbar med detta är att:

  1. Vi har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen och deras två initiativ Sverige tillsammans och 100-klubben. Båda syftar till att ge nyanlända och utlandsfödda hjälp in på arbetsmarknaden. Vi arbetar på lokal nivå genom att koppla ihop butikschefer med Arbetsförmedlingen för att på så sätt kunna erbjuda nyanlända personer praktikplatser och anställning i våra butiker.
  2. För att säkerställa likabehandling och att vi når nya målgrupper, fortsätter vi att utveckla vårt rekryteringsförfarande för att attrahera och nå människor med olika bakgrunder. Vi ser bl.a. över i vilka kanaler vi ska synas samt hur våra annonser är formulerade.
  3. Under 2016 initierade vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda praktikplatser och subventionerade anställningar till människor med funktionsnedsättningar.
  4. Vi har tagit fram SFI-material (svenska för invandrare) som används i undervisning och som förklarar varför Systembolaget finns, riskerna med alkohol samt berättar om alkohol i en svensk kulturell kontext.
  5. Vi genomför utbildning och dialog med ledare och medarbetare om hur vi skapar ett inkluderande klimat och tar vara på allas kompetens på bästa sätt.

Vi samlar också in statistik för att skapa oss en bild om vilka våra anställda är. För tillfället samlar vi in statistik för ålder och kön.

Tre cirkeldiagram visar könsfördelningen på Systembolaget. Butikschef 2017 59 procent kvinnor, 41 procent män. Huvudkontor 2017 57 procent kvinnor 43 procent män. Försäljare 2017 65 procent kvinnor 35 procent män. Tre diagram visar ålder i tre olika kategorier. Försäljare 2017 <30 år 37 %, 30-50 år 45 %, >50 år 18 %. Ålder butikschef 2017 <30 år 6 %, 30-50 år 73 %, >50 år 20 %. Ålder huvudkontor 2017 <30 år 6 procent, 30-50 år 66 %, >50 år 28 %. 

Resan till en helt inkluderande organisation är inte klar, men vi ser gärna att du följer med oss på den.