Så jobbar vi med goda arbetsvillkor

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. Systembolaget jobbar för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan och för att förbättra förhållanden där brister finns.

Vi vill att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha goda villkor. Det är vi inte ensamma om. Allt fler konsumenter vill veta hur drycken de köper har producerats och 2017 bestämde vår ägare, staten, att sociala frågor och miljö ska väga lika tungt som kvalitet när vi köper in dryck. Det tycker vi är bra.

För att främja goda arbetsvillkor har vi en process där vi ställer krav, samlar in information, analyserar, utbildar, följer upp och samverkar. Det här är ett pågående arbete som ständigt utvecklas.

Så arbetar Systembolaget med risker i leverantörskedjan

Vårt arbete baseras på FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. För att systematisera hur vi upptäcker, utvärderar och följer upp riskerna i leverantörskedjan utgår vi från OECD:s riktlinjer för due diligence, eller tillbörlig aktsamhet. Riktlinjerna delas upp i sex steg som ingår i våra arbetsprocesser:

 1. Integrera risk i styrsystem och policyer
  Systembolagets uppförandekod, våra inköpsvillkor och vårt ramverk för hållbara inköp sätter en miniminivå gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
 2. Spåra och identifiera risker
  Vi samlar systematiskt in data från leverantörer, producenter och odlare. Informationen kartlägger råvarans ursprung, eventuella certifieringar och hur alla företag i leverantörskedjan arbetar med arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppgifterna ligger till grund för en riskbedömning. Drycker med störst risk prioriteras för förebyggande och uppföljande åtgärder.
 3. Förebygga
  I det förebyggande arbetet ingår utbildningar, besök hos producenter, revisioner och åtgärdsplaner.
 4. Följa utvecklingen
  Effekten av vårt arbete mäts och följs upp över tid så att vi vet huruvida vi driver positiv förändring.
 5. Kommunicera
  Vi delar bland annat kunskap med olika intressenter över vilka risker vi identifierar. Vi berättar om hur vi tar oss an brister och vilka framsteg vi når.
 6. Stöd och samarbete
  Systembolaget samarbetar med leverantörer och producenter vid avsteg från kraven vi ställer.

Fram till januari 2023 har vi kartlagt 1286 producenter och 1520 odlare i 71 länder.

En leverantörskedja kan vara komplex

Systembolaget erbjuder tusentals drycker från hundratals leverantörer, som i sin tur har underleverantörer. Hur kan då en leverantörskedja se ut? Här är ett exempel på hur det kan se ut:

Ladda ned exempelbild på leverantörskedjan (pdf)

Det är alltså många människor som ingår i leverantörskedjan för vinet i exemplet. Bara det faktum att flera företag är inblandade – Systembolaget, leverantören, producenten, flera kooperativ och flera odlare – gör det väldigt komplext. Störst risk för missförhållanden finns oftast längst bort i kedjan, på odlingarna. Det gör det ännu svårare att komma åt problemet.

Krav ställs i uppförandekoden

För att säkerställa goda arbetsförhållanden använder vi uppförandekoden amfori BSCI Code of Conduct som är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher, och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. Systembolaget gick med redan 2011 och de andra nordiska alkoholmonopolen använder samma uppförandekod som vi.

Uppförandekoden ställer krav inom 13 områden

Koden består av 13 principer som bygger på en globalt accepterad standard för att upprätthålla goda arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter.

Uppförandekoden är del av våra allmänna inköpsvillkor och ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan. Våra leverantörer är importföretagen. Det är dem vi har avtal med. De ska se till att deras underleverantörer, producenterna och producenternas underleverantörer, också följer vår uppförandekod.

Här kan du ladda ned amfori BSCI Code of Conduct på engelska. (pdf)

100 % av producenterna i Systembolagets fasta sortiment har antagit uppförandekodens principer.

Genom att systematiskt identifiera, utvärdera och följa upp risker i leverantörskedjan försöker Systembolaget, genom olika insatser och stöttning, säkerställa att uppförandekodens principer efterlevs. Skulle en producent eller annan underleverantör inte leva upp till uppförandekoden så vidtar vi åtgärder – oavsett var i leverantörskedjan bristen finns.

Human rights due diligence (HRDD)

HRDD är en internationellt etablerad process för att identifiera, hantera och redovisa företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet kopplat till verksamheten. HRDD-arbetet fokuserar på helheten av ett företags arbete. 

Läs HRDD-rapporten från 2021 om Systembolaget