Så samarbetar vi med vår leverantörskedja under pandemin

2020 var året då coronapandemin gav oss en annorlunda vardag och Systembolagets ledord ”omtanke” blev viktigare än någonsin. Hanna Helgesdotter Sutherlin, ansvarig för mänskliga rättigheter på Systembolaget, beskriver hur covid-19 påverkar våra leverantörskedjor och hur vi stöttar de olika aktörerna.

Som en följd av coronapandemin har Systembolaget gjort anpassningar i butiker för att minska risken för smittspridning och skapa trygghet för både kunder och medarbetare. Men, vi har också vidtagit åtgärder för att skydda arbetstagare i produktionen av dryckerna vi säljer, samtidigt som vi säkerställt leveranser för att kunna fortsätta försäljningen av våra varor.

Systembolaget har bland annat:

  • Utökat våra omvärlds- och riskanalyser för att fånga behov och incidenter, däribland en särskild utvärdering av vårt arbete med mänskliga rättigheter kopplat till pandemin.
  • Intensifierat samverkan med lokala branschorganisationer och fackliga organisationer för att få bättre insyn.
  • Infört nya sätt att ha direkt dialog med producenter, leverantörer och arbetstagare för tätare kommunikation.

Samlad kommunikation till leverantörer

Hanna Helgesdotter Sutherlin är ansvarig för mänskliga rättigheter på Systembolaget. Han jobbar nära våra leverantörer för att identifiera nya behov uppstått på grund av pandemin, och initiera åtgärder.

– Som en stor inköpare av alkoholhaltiga drycker vill vi göra vad vi kan för att underlätta i den speciella situation vi alla befinner oss i. En del i det arbetet innefattar att transparent dela med oss av vad vi gör och vilka insikter vi får till alla våra leverantörer, säger Hanna Helgesdotter Sutherlin.

Kommunikationen har skett via Systembolagets leverantörsportal och via digitala leverantörsträffar. Portalen ger Systembolagets leverantörer att ge feedback till Systembolaget, få support i olika ärenden samt ta del av information.

– På leverantörsportalen har vi sammanställt rekommendationer från oberoende källor, till exempel internationella institutioner, NGO:s och fackförbund, angående vad som är viktigt att fokusera på för att garantera de anställdas säkerhet under pandemin, både direkt och indirekt, säger Hanna Helgesdotter Sutherlin.

Insikter från pandemiåret 2020

Genom omvärldsbevakning, samverkan med hållbarhetsorganisationer i inköpsländerna, fackförbund och frågeställningar till leverantörer har vi fått viktiga insikter om risker och behov i våra inköpsländer.

De mest framträdande insikterna har handlat om svårigheterna att transportera produkter, att det finns relativt låg kunskapsnivå generellt om hur arbetstagare påverkas av pandemin, att tillgången på produkter ändrats, att det är fortsatt viktigt framåt att sätta hållbarhet högt upp på agendan samt vikten av att Systembolaget fortsätter vara en stabil och ansvarstagande inköpare och därmed skapa förutsägbarhet för branschen.

– Det är utmanande att identifiera och försöka adressera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter under pandemin men den täta dialogen med intressenter kopplade till vår leverantörskedja lär oerhört viktig för att vi ska kunna adressera behov och problem de upplever. Vi får nya insikter hela tiden och arbetar aktivt för att ta fram nya åtgärder, säger Hanna Helgesdotter Sutherlin.

Under 2021 fortsätter arbetet med utökad intressentdialog i inköpsländerna och att förbättra våra processer för att identifiera och mitigera risker för att människor drabbas av pandemins effekter.