Så följer vi upp uppförandekoden

Genom oberoende granskningar, så kallade revisioner, kontrollerar vi att uppförandekoden efterlevs. Revisionerna görs på plats hos producenterna eller på de farmer där råvarorna till drycken odlas.

Uppföljningen sker där risken för brister är som störst. Under 2017 utfördes cirka 200 revisioner och under 2018 cirka 100 revisioner.

Detta gör revisorn

  • Intervjuar arbetstagare, fackliga företrädare eller andra företrädare för arbetstagarna. Det görs för att arbetstagarna anonymt ska kunna berätta om eventuella brister.
  • Inspekterar produktionsanläggningar och odlingar för att se till att arbetsplatsen följer gällande lagar och regler och att arbetet utförs på ett bra sätt ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Revisorn tittar bland annat på brandsäkerhet, standarden på toaletter och boendeförhållanden samt på skyddsutrustningen och hur den används.
  • Granskar dokument som beskriver producentens hållbarhetsarbete för att se hur väl organiserat arbetet är. Revisorn kontrollerar även att det finns nödvändiga tillstånd, till exempel för avfallshantering, och att arbetstagarna kontinuerligt får utbildning i kemikaliehantering.
  • Granskar lönespecifikationer för att se att rätt löner betalas ut, att övertid bokförs och att inga otillåtna löneavdrag sker.
  • Avsteg leder till åtgärdsplan

Avsteg från uppförandekoden är inte ovanligt. Det kan hända även hos producenter som under en längre tid har arbetat hårt med att säkerställa goda arbetsvillkor. Varje gång ett avsteg från uppförandekoden görs upprättas en åtgärdsplan. I den anger producenten hur de ska åtgärda bristen i fråga och en tid sätts för när det ska vara klart. Normalt sker en uppföljande granskning, en så kallad omrevision, inom tolv månader. Då kräver vi att bristerna ska vara åtgärdade eller att vi kan se en positiv utveckling.

Målet med revisionerna och med hållbarhetsarbetet i stort är att steg för steg skapa bättre förhållanden där det finns brister.

Vill se en positiv utveckling

Målet med revisionerna och med hållbarhetsarbetet i stort är att steg för steg skapa bättre förhållanden där det finns brister. Vi vill få till strukturella förändringar som gör att producenter och farmer i leverantörskedjan fortsätter att förbättra sina arbetssätt även efter revisionens slut.

Vi kan säga upp avtal och sluta sälja en viss dryck, men det sker bara som en sista utväg. Så länge vi ser en positiv utveckling och en vilja till förbättring vill vi vara med och stötta det. Allt för att få till långsiktiga förbättringar för arbetstagarna.

Alla rapporter om brister tas om hand

Vi arbetar systematiskt med uppföljning och revision där vi ser att risken för brister är som störst, men ibland sker avsteg från uppförandekoden ändå. Rapporter om brister och missförhållanden kan med andra ord komma även från andra håll, till exempel från fackföreningar, medier, människorättsorganisationer, hållbarhetsorganisationer som Fairtrade eller Wines of Chile, från egna iakttagelser eller från arbetstagare hos producent eller på farm. Även dessa rapporter följs upp och åtgärdas för att försöka säkerställa att arbetet med goda arbetsvillkor når hela vägen ut i leverantörskedjan.