Nomineringsprocess

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy.  

Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.

Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras – förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 (pdf)

Nomineringar till styrelsen

Nominering av styrelse och och andra förslag till beslut

Information om ledamöter