Gå till huvudinnehåll

Policy för alkohol och droger

Att arbeta på Systembolaget innebär en ständig kontakt med våra varor. Tillgängligheten kan påverka våra vanor, vilket gör att vi är en riskarbetsplats. Utmaningen ligger i att ge våra medarbetare insikt i att vi är en riskarbetsplats, samt att säkerställa att våra chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap för att se tidiga signaler på både alkohol- och drogmissbruk. Vårt mål är att Systembolaget ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats och vi arbetar därför aktivt för att förhindra risk eller missbruk och för att stötta de medarbetare som har problem med alkohol och droger.

Övergripande målsättning

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Denna vision omfattar även våra medarbetare.

Ansvar

Chefen har ett ansvar att arbeta förebyggande, uppmärksamma tidiga signaler och agera. Chefen ska själv föregå med gott exempel. Vid misskötsamhet ska chefen snabbt påtala händelsen och därefter tydliggöra behov av fortsatta krav och åtgärder. Vid misstanke om drogmissbruk kontaktas HR och Kvalitet. Vid behov anlitas extern samarbetspartner för att utreda rehabiliteringsbehovet och upprätta rehabiliteringsplan.

Medarbetaren ansvarar för att följa de regler som finns på arbetsplatsen vilket innebär nolltolerans mot alkohol och droger. Medarbetaren ska också medverka i den egna rehabiliteringen samt följa upprättade åtgärdsplaner.

Alla ska medverka till att Systembolaget är en arbetsplats fri från missbruk, och att stötta medarbetare som har problem med alkohol och droger. Systembolagsanställda uppfattas även utanför arbetet som representanter för företaget och uppmanas därför att använda alkoholdrycker med ansvar.

HR och Kvalitet ansvarar för att stötta ansvariga chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor. I detta uppdrag ligger också att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial.

Det betyder att:

  • Nolltolerans gäller för alkohol- och drogpåverkan på arbetsplatsen. Detta innebär att alla medarbetare är nyktra på arbetstid samt avstår från all icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat.
  • Såväl chefer som medarbetare har ansvar för att uppmärksamma tidiga signaler och påtala misskötsamhet/störningar i enlighet med ansvarsfördelningen i denna policy.
  • Chefen ansvarar för att arbetsplatsen är säker och har därmed de fullständiga rättigheterna att bedöma tjänstbarhet. Drogpåverkade ska omedelbart skickas hem under ordnade former.
  • Medarbetaren är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering, annars riskeras en omprövning av anställningen.

Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.