Etableringspolicy

Etableringspolicyn ska utgöra vägledning för förändringar av Systembolagets butiksnät.

Övergripande målsättning

Butiksnätet ska vara den huvudsakliga inköpskanalen för Systembolagets kunder och balansera syftet att ”bidra till att minska alkoholens skadeverkningar” med rollen ”att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa till alla i Sverige”.

Ansvar

Systembolagets Etableringspolicy beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av Etableringspolicyn ansvarar enheten Etablering. Alla medarbetare ska agera enligt principerna i denna policy.

Det betyder att

Styrelsen beslutar om nyetablering och nedläggning av butik. Företagsledningen beslutar om flytt av existerande butik till ny lokal. Vid butiksflytt som i förväg kan anses vara av särskild betydelse utifrån att den kan komma att ifrågasättas av media, kommuner och liknade, ska dock styrelsen informeras innan beslut fattas.

Bedömning av butiksbehov

Utgångspunkten är en butik i varje kommun. En övergripande målsättning ska vara att i princip varje kommun som inte redan har en Systembolagsbutik efter framställan ska få en butik i kommunen.

Utökat kundunderlag

Om antalet inköpsberättigade (kundunderlaget) är stort i en kommun kan ytterligare etableringar av butiker i kommunen övervägas (dvs. fler än en butik). Vid beräkning av kundunderlaget ska hänsyn tas till alla invånare i kommunen som är över 20 år.

Annan hänsyn

Vid bedömning av butiksbehovet i en kommun kan, utöver kundunderlaget, hänsyn tas till en samlad bedömning av andra faktorer. Faktorer som kan beaktas är konstaterad turism av betydande storlek, (annan än renodlad shoppingturism i gränshandelsområden) försäljningsindex dagligvaruhandel och avstånd till närmaste Systembolagsbutik. I Systembolagets uppdrag ligger en restriktiv syn på försäljning av alkohol och därmed en restriktiv syn på att anpassa/inrätta försäljningsställen med huvudsakligt syfte att tillmötesgå inresande personers efterfrågan på varor (alkohol) inom ramen för renodlad shoppingsturism. I varje enskilt fall ska Systembolagets uppdrag, service och ekonomiska aspekter beaktas

Butikens placering

Första butik etableras i centrum, eller i centrumnära läge, med beaktande av detaljhandel, service och infrastruktur. Därefter etableras butik med hänsyn till övrig detaljhandel och då främst närhet till dagligvaror.

Butikens lokal

Butikslokalen ska hyras.

 

Årlig omprövning


Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2017-12-07.