Gå till huvudinnehåll

Policy för etablering

Policyn för ska utgöra vägledning för förändringar av Systembolagets butiksnät.

Övergripande målsättning

Butiksnätet ska vara den huvudsakliga inköpskanalen för Systembolagets kunder och balansera syftet att "bidra till att minska alkoholens skadeverkningar" med rollen "att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa till alla i Sverige".

Bedömning av butiksbehov

Utgångspunkt – en butik i varje kommun

En övergripande målsättning ska vara att i princip varje kommun som inte redan har en Systembolagsbutik efter framställan ska få en butik i kommunen.

Utökat kundunderlag

Om antalet inköpsberättigade (kundunderlaget) är stort i en kommun kan ytterligare etableringar av butiker i kommunen övervägas (dvs. fler än en butik). Vid beräkning av kundunderlaget ska hänsyn tas till alla invånare i kommunen som är över 20 år. Beräkningen sker i intervaller om 20 000 inköpsberättigade. Det innebär i normalfallet att en andra butik kan övervägas vid 40 000 inköpsberättigade i kommunen. Därefter ökar det teoretiska butiksbehovet med en butik/20 000 inköpsberättigade i kommunen.

Annan hänsyn

Vid bedömning av butiksbehovet i en kommun kan, utöver kundunderlaget, hänsyn tas till en samlad bedömning av andra faktorer. Faktorer som kan beaktas är konstaterad turism av betydande storlek (annan än shoppingturism*) och avstånd till närmaste Systembolagsbutik. I varje enskilt fall ska Systembolagets uppdrag, service och ekonomiska aspekter beaktas.

*Med shoppingturister avses turister som reser med huvudsakligt syfte att shoppa och som reser (väsentligt) längre än vad de behöver. Det handlar alltså inte om närservice då shoppingturisterna oftast kommer över dagen eller stannar någon enstaka natt

Principer för etablering

Butikens placering

Första butik etableras i centrum, eller i centrumnära läge med beaktande av detaljhandel, service och infrastruktur. Därefter etableras butik med hänsyn till övrig detaljhandel och då främst närhet till dagligvaror. Etablering vid extern handelsplats med betydande dagligvaruhandel är möjlig om det finns en hög kundförväntan på Systembolagets närvaro vid handelsplatsen.

Butikens lokal

Butikslokalen ska hyras.

Ansvar

Systembolagets Etableringspolicy beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av Etableringspolicyn ansvarar avdelningen Butiksutveckling.

Det betyder att:

Styrelsen beslutar om nyetablering och nedläggning av butik. Företagsledningen beslutar om flytt av existerande butik till ny lokal. Vid butiksflytt som i förväg kan anses vara av särskild betydelse utifrån att den kan komma att ifrågasättas av media, kommuner och liknade, ska dock styrelsen informeras innan beslut fattas.

Årlig omprövning


Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.