Policy om immateriella rättigheter

Policyn ska utgöra vägledning för hanteringen av Systembolagets immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter

Systembolaget ska bevaka, skydda och värna om alla sina immateriella rättigheter (t.ex. registrerade eller inarbetade ord- eller figurvarumärken, mönsterskydd design- och upphovsrättsligt skyddade alster och databaser).

Immateriella rättigheter som är av strategisk betydelse för att uppnå Systembolagets övergripande mål såsom t.ex. NKI och OPI ska som huvudregel enbart användas av Systembolaget. Exempel på sådana strategiska immateriella rättigheter är ord- eller figurvarumärken (inklusive smakklockor och smaksymboler) samt smakbeskrivningar. Systembolaget ska så långt som möjligt värna om dessa immateriella rättigheter särskilt t.ex. även genom tekniska skyddsåtgärder.

Systembolaget kan under vissa förutsättningar och efter att avdelningsdirektören för Kommunikation i samråd med bolagsjurist och avstämning med VD besluta att tillåta annan aktör att, efter skriftligt medgivande från Systembolaget, använda vissa specificerade immateriella rättigheter. Sådant medgivande avseende användande av vissa immateriella rättigheter ska som utgångspunkt ske konsekvent och på ett likabehandlande sätt men som regel aldrig omfatta strategiska immateriella rättigheter (se ovan).

I enlighet med ovanstående har Systembolaget beslutat att medge andra aktörer användning av viss sortimentsinformation och butiksinformation i den utformning som den presenteras på Systembolagets webbplats under namnen ”sortimentsfil” (viss produktinformation), ”butiksfil” (viss butiksrelaterad information) samt ”butik/artikelfil” (lagerförda artiklar per butik). Denna information tillhandahålls annan såsom s.k. öppna API:er. De öppna API:erna får användas av alla, dock under förutsättning att användningen inte sker på ett sätt som är oförenligt med Systembolagets uppdrag eller i strid med god sed.

Förändring i delning av API:er

Från och med den 1 november kommer Systembolaget att förändra hur vi delar med oss av vår information via API:er.

Förändringen innebär att vi slutar dela information om vårt sortiment och enbart tillgängliggör butiksinformation via våra öppna API:er. Anledningen till denna förändring är att vi ser att den sortimentrelaterade informationen idag används på ett sätt som inte är tillåtet enligt våra användarvillkor för API:er. Det handlar om att kommersiella aktörer använder Systembolagets information för att driva försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det går emot syftet med den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets uppdrag. Systembolaget finns till för att alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse.

Systembolagets digitala tjänster i övrigt kommer att vara oförändrade och våra leverantörer kommer även fortsättningsvis få ta del av affärskritik försäljningsstatistik.

Alkohol är inte som andra varor. I Sverige är vi därför överens om att detaljhandel med alkohol ska ske utan vinstintresse och på ett annorlunda vis. Systembolaget har ensamrätt och bedriver ansvarsfull försäljning för att hålla nere konsumtion och skador. Vi försöker aldrig få kunderna att köpa mer än de har tänkt sig och vi har t.ex. aldrig lockpriser eller erbjudanden av typen ”köp tre betala för två”. Sverige har en lägre alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade skador än övriga EU.

Vid frågor, kontakta kundtjanst@systembolaget.se.

Vid varje känt intrång i Systembolagets immateriella rättigheter ska en enskild skadebedömning göras där bland annat följande omständigheter ska beaktas:

  • var sker intrånget (geografiskt),
  • intrångets omfattning (tid och rum),
  • vem begår intrånget
  • i vilket syfte begås intrånget
  • förväxlingsrisk
  • kostnader för ingripande

Övergripande målsättning

Systembolaget uppfattas i samhället som en transparent, professionell, lyhörd och modern detaljhandelskedja som med ett tydligt samhällsansvar, hög kunskap och god service säljer alkoholdrycker.

Ansvar

Denna policy antas genom beslut av Systembolagets styrelse.

Avdelningsdirektören för Kommunikation ansvarar:

  • för Systembolagets immateriella rättigheter och för att denna policy efterlevs;
  • för att budget, avtal, ny- och avregistreringar av immateriella rättigheter samt att befintliga registrerade immateriella rättigheter upprätthålls;
  • för att lämpliga åtgärder vidtas vid bland annat intrång; och
  • för de externa kontakter som tas i anledning av denna policy.

Bolagsjurist ska ge avdelningsdirektören på Kommunikation juridiskt stöd i frågor i anledning av denna policy och ta externa kontakter, direkt eller via ombud, om kontakterna kräver juridisk kompetens.

Beträffande den sortimentsinformation som kan tillhandahållas externt genom den på webbplatsen presenterade ”sortimentsfilen” och ”butik/artikelfilen” ansvarar Enhetschef för Erbjudandeutveckling & Kundupplevelse.

Beträffande den butiksinformation som kan tillhandahållas externt genom den på webbplatsen presenterade ”butiksfilen” ansvarar Systembolagets chef Driftsutveckling vid verksamhetsområde Försäljning.

För löpande arbete och översyn av denna policy ansvarar avdelningen Kommunikation.

Det betyder att:

Systembolaget värnar om sina immateriella rättigheter men samtidigt är ett generöst företag som i den mån det utifrån Systembolagets perspektiv och uppdrag är möjligt delar med sig av information och tillåter andra att använda Systembolagets immateriella rättigheter för att ytterligare möta kundernas behov av information om Systembolaget även genom andra aktörer.

Kommunikation

Denna policy om immateriella rättigheter ska kommuniceras internt och till vissa delar också externt för att i möjligaste mån förebygg

Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2019-11-28.