Policy om immateriella rättigheter

Policyn ska utgöra vägledning för hanteringen av Systembolagets immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter

Systembolaget ska bevaka, skydda och värna om alla sina immateriella rättigheter (t.ex. registrerade eller inarbetade ord- eller figurvarumärken, mönsterskydd design- och upphovsrättsligt skyddade alster och databaser).

Immateriella rättigheter som är av strategisk betydelse för att uppnå Systembolagets övergripande mål såsom t.ex. NKI och OPI ska som huvudregel enbart användas av Systembolaget. Exempel på sådana strategiska immateriella rättigheter är ord- eller figurvarumärken (inklusive smakklockor och smaksymboler) samt smakbeskrivningar. Systembolaget ska så långt som möjligt värna om dessa immateriella rättigheter särskilt t.ex. även genom tekniska skyddsåtgärder.

Systembolaget kan under vissa förutsättningar och efter Enhetschefens för
Kommunikationsutveckling samråd med bolagsjurist och avstämning med Vice VD/verksamhetsområdesdirektör och VD besluta att tillåta annan aktör att, efter skriftligt medgivande från Systembolaget, använda vissa specificerade immateriella rättigheter. Sådant medgivande avseende användande av vissa immateriella rättigheter ska som utgångspunkt ske konsekvent och på ett likabehandlande sätt men som regel aldrig omfatta strategiska immateriella rättigheter (se ovan).

I enlighet med ovanstående har Systembolaget beslutat att medge andra aktörer användning av viss sortimentsinformation och butiksinformation i den utformning som den presenteras på Systembolagets webbplats under namnen "sortimentsfil" (viss produktinformation), "butiksfil" (viss butiksrelaterad information) samt "butik/artikelfil" (lagerförda artiklar per butik). Denna information tillhandahålls annan såsom s.k. öppna API:er. De öppna API:erna får användas av alla, dock under förutsättning att användningen inte sker på ett sätt som är oförenligt med Systembolagets uppdrag eller i strid med god sed.

Vid varje känt intrång i Systembolagets immateriella rättigheter ska en enskild skadebedömning göras där bland annat följande omständigheter ska beaktas:

  • var sker intrånget (geografiskt),
  • intrångets omfattning (tid och rum),
  • vem begår intrånget
  • i vilket syfte begås intrånget
  • förväxlingsrisk
  • kostnader för ingripande

Övergripande målsättning

Systembolaget uppfattas i samhället som en transparent, professionell, lyhörd och modern detaljhandelskedja som med ett tydligt samhällsansvar, hög kunskap och god service säljer alkoholdrycker.

Ansvar

Denna policy antas genom beslut av Systembolagets styrelse.

Enhetschefen för Kommunikationsutveckling vid avdelningen Kommunikation ansvarar:

  • för Systembolagets immateriella rättigheter och för att denna policy efterlevs;
  • för att budget, avtal, ny- och avregistreringar av immateriella rättigheter samt att befintliga registrerade immateriella rättigheter upprätthålls;
  • för att lämpliga åtgärder vidtas vid bland annat intrång; och
  • för de externa kontakter som tas i anledning av denna policy. 

Bolagsjurist ska ge Enhetschefen för Kommunikationsutveckling juridiskt stöd i frågor i anledning av denna policy och ta externa kontakter, direkt eller via ombud, om kontakterna kräver juridisk kompetens.

Beträffande den sortimentsinformation som kan tillhandahållas externt genom den på webbplatsen presenterade ”sortimentsfilen” och ”butik/artikelfilen” ansvarar Avdelningschefen för Erbjudandeutveckling.

Beträffande den butiksinformation som kan tillhandahållas externt genom den på webbplatsen presenterade ”butiksfilen” ansvarar Systembolagets chef Butiks- och Linjestöd vid verksamhetsområde Försäljning. 

För löpande arbete och översyn av denna policy ansvarar avdelningen Kommunikation.

Det betyder att:

Systembolaget värnar om sina immateriella rättigheter men samtidigt är ett generöst företag som i den mån det utifrån Systembolagets perspektiv och uppdrag är möjligt delar med sig av information och tillåter andra att använda Systembolagets immateriella rättigheter för att ytterligare möta kundernas behov av information om Systembolaget även genom andra aktörer.

Kommunikation

Denna policy om immateriella rättigheter ska kommuniceras internt och till vissa delar också externt för att i möjligaste mån förebygga att annan obehörigen utnyttjar Systembolagets immateriella rättigheter.

Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2017-12-07.