Gå till huvudinnehåll

Policy för inkludering

Systembolaget verkar aktivt för lika rätt för alla i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter i arbetet och anställningsvillkor genom att skapa inkluderande miljöer där alla ska känna sig sedda och uppskattade. Våra arbetsplatser präglas av våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande.

Övergripande målsättning

Systembolaget har medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter och ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor och kulturer. Detta är en styrka som bidrar till att vi utför vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Vi eftersträvar en könsfördelning på 60/40. Ingen diskriminering förekommer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ansvar

Alla medarbetare ska genom sitt uppträdande verka för att målsättningen med inkluderingsarbetet uppfylls. Chefen ansvarar för att inom sitt ansvarsområde främja inkludering. I förekommande fall ansvarar chefen för att utreda och följa upp alla former av diskriminering.

Det betyder att:

  • Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering
  • Genom vår inkluderingsplan drivs utvecklingen för att uppfylla vår övergripande målsättning med inkluderingsarbetet
  • Genom ett aktivt arbete med bland annat kompetensutveckling och dialog förebyggs fördomar
  • Alla former av diskriminering följs upp och utreds i ett tidigt skede
  • Vi ska med våra processer och verktyg främja inkludering inom företaget

Årlig omprövning


Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.