Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn ska utgöra vägledning för kommunikation mellan Systembolaget och externa och interna intressenter.

Övergripande målsättning

En övergripande målsättning är att Systembolaget visar stor öppenhet om sin verksamhet och alltid försöker möta intressenters behov av information med tillgänglighet, snabbhet och saklighet.  

Vi välkomnar en dialog som utvecklar vår roll att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa till alla i Sverige.

Systembolaget uppfattas i samhället som ett gott exempel på lyhördhet och transparens.

Ansvar

Systembolagets Kommunikationspolicy beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av Kommunikationspolicyn ansvarar avdelningen Kommunikation. Alla medarbetare ska agera enligt principerna i denna policy.

Det betyder att:

Företräda Systembolaget i media

Enheten Press, PR & nyhetsredaktion samordnar våra kontakter med journalister och förmedlar företagets ståndpunkter i olika frågor. Alla medarbetare har en lagstadgad rätt att uttala sin personliga åsikt till medier, men ska då klargöra att det är en personlig uppfattning som framförs. Frågor från media besvaras av ansvarig för den del av verksamheten som berörs. I butiken är det i första hand butikschefen som uttalar sig.

I vår relation med massmedia eller andra intressenter agerar vi med:

  • Öppenhet
  • Sanning
  • Tillgänglighet och snabbhet
  • Ömsesidig respekt
  • Konsistens i budskap

Integritet – ibland lämnar vi inte ut uppgifter

Vi lämnar som huvudregel inte ut information om personer, varken kunder eller medarbetare. Av säkerhetsskäl lämnar vi inte ut försäljningssiffror för enskild butik. Vi är märkesneutrala och framhåller därför aldrig någon enskild vara, producent eller leverantör. Försäljningen av enskilda märken på butiksnivå lämnas inte ut. Vi lämnar inte ut innehåll i avtal och överenskommelser med enskilda eller andra företag, om vi inte är överens om detta med vår avtalspart.

Varudefekter

Vi informerar om varudefekter. Kundens säkerhet är i dessa fall överordnad märkesneutraliteten.

Sociala medier

Principerna om öppenhet och integritet i denna policy gäller även hur vi beter oss i sociala medier.

Informationssäkerhet

Vi måste tänka på vår integritet när vi samtalar med varandra eller i telefon där obehöriga kan höra, liksom när vi använder företagets information i till exempel dator på platser där obehöriga kan ta del av sådan information.

Anslag

Systembolaget kan bidra med pengar till organisationer inom områden som arbetar för att uppmärksamma eller minska alkoholens skadeverkningar. Detta görs till exempel till:

  1. Alkoholforskning genom finansiering av eget forskningsråd; Systembolagets forskningsråd (SRA).
  2. IQ-initiativet som drivs som ett helägt dotterbolag, där Systembolaget finansierar verksamheten.

Systembolaget medverkar inte i andra former av monetär sponsring/utgivande av anslag, oavsett ändamål.

Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2015-12-03.