Policy för partnerskap och samarbeten

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället.

Systembolaget har identifierat ”Kraften i 5000 tillsammans med varandra och andra” som utgörande grunden i det som gör bolaget framgångsrikt under strategiperioden 2020–2023. Systembolaget ska också, som bolag med statligt ägande, agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket inkluderar ett strategiskt och transparent arbete med samarbete i fokus.

Systembolaget har behov av goda relationer med externa intressenter och att samverka med dessa proaktivt, systematiskt och resultatorienterat.

Denna policy ska vägleda Systembolaget och dess medarbetare när avtal om partnerskap eller samarbeten ingås. För inköp av tjänster eller produkter gäller inte denna policy utan istället Inköpspolicy för drycker respektive Policy för inköp av tjänster och indirekt material.

Denna policy innehåller också principer för Systembolagets medlemskap i organisationer eller initiativ.

Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen med partnerskap, samarbeten och medlemskap är att Systembolaget, tillsammans med andra, ska stärka den samlade kraften och förmågan att nå den strategiska målbilden och att fortsätta ta kliv mot en hållbar värld och visionen om ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Systembolaget behöver lägga vikt vid valet av aktörer att samverka med så att den övergripande målsättningen uppnås, samtidigt som bolaget uppfyller omvärldens och medarbetarnas förväntningar att agera ansvarsfullt och transparent och på ett sätt som gör att bolaget åtnjuter offentligt förtroende. Det är också viktigt att säkerställa ett enhetligt och professionellt agerande mot bolagets externa intressenter.

Ansvar

Denna Policy för partnerskap och samarbeten beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av policyn ansvarar avdelningen Bolag och Samhälle. Alla Systembolagets partnerskaps- och samarbetsavtal och medlemskap ska följa tillämpliga principer i denna policy.

Beslut om nya partnerskaps -och samarbetsavtal och medlemskap ska fattas av en Avdelningsdirektör och anmälas till Bolag och Samhälle för att skapa förutsättningar för en sammanhållen och systematisk intressenthantering. Avdelningen Bolag och Samhälle kan ge stöd där så önskas.

Vid behov ska även Systembolagets attest- och firmateckningsplan (se dokument Ekonomiska befogenheter för medarbetare vid Systembolaget) följas. Systembolagets regler för externa kontakter gäller i relationen till alla våra leverantörer och samarbetspartners.

Det betyder att

Grundläggande principer för ingående av avtal om partnerskap och samarbeten

Systembolagets samverkan i partnerskaps- och samarbetsavtal ska genomsyras av våra värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande samt bidra till fullgörandet av vårt uppdrag, syfte och vår strategiska målbild och stärka vår varumärkesposition ”Världens mest omtänksamma fackhandel”.

Systembolaget ingår endast partnerskaps- och samarbetsavtal med aktörer som;

 • delar Systembolagets värderingar (Omtänksam, Kunnig och Inspirerande) samt grundläggande värderingar om demokratiska principer och allas lika värde;
 • agerar ansvarsfullt och arbetar för att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik;
 • arbetar för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet;
 • har goda organisatoriska förutsättningar med en verksamhet som bedrivs utifrån sunda finansiella och administrativa rutiner;
 • bedriver sin verksamhet enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut; och
 • verkar för en fruktsam samverkan för alla berörda parter.

Systembolaget ingår inte partnerskaps- eller samarbetsavtal med aktörer som;

 • är involverade i kränkningar av internationella normer och standarder gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbete eller korruption;
 • har sin näring i vapen, tobak eller pornografi; eller
 • är involverade i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Samverkan enligt partnerskaps- och samarbetsavtal

Samverkan enligt Systembolagets partnerskaps- och samarbetsavtal ska kännetecknas av;

 • bolagets värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande;
 • gemensamma uppdrag och syften, målsättningar och strategier;
 • styrning, uppföljning och utvärdering av samverkan, effekter och mål- och avtalsuppfyllnad;
 • lyhördhet, ansvarstagande och öppenhet;
 • likabehandling och märkesneutralitet;
 • transparens och objektivitet;
 • dialog, förståelse samt ömsesidig respekt och förtroende;
 • ömsesidigt stärkande, lärande och utveckling eller innovation;
 • hållbara och långsiktigt goda relationer och effekter; och
 • trovärdighet, affärsmässighet och affärsetik.

Inslag av finansiering i partnerskaps- eller samarbetsavtal

Inslag av gemensam eller ensidig finansiering av aktiviteter inom ramen för ett partnerskaps- eller samarbetsavtal kan endast förekomma i form av ersättning för en motprestation och en möjlighet för Systembolaget att påverka på såväl inriktning som utförande. En motprestation ska vara marknadsmässig och motsvara ersättningen som utges liksom vara förenlig med Systembolagets verksamhet.

Inom ramen för fullgörande av Systembolagets informationsuppdrag finansierar Systembolaget följande verksamheter:

 1. Alkoholforskning genom finansiering av eget forskningsråd; Systembolagets alkoholforskningsråd och en professur i Lund.
 2. Systembolaget delar årligen ut ett kunskapspris i alkoholforskning samt ett juniorstipendium och ett resestipendium för unga alkoholforskare.
 3. IQ-initiativet som drivs som ett helägt dotterbolag, där Systembolaget finansierar verksamheten.

Systembolaget medverkar inte till någon annan form av monetär sponsring av verksamhet, person eller organisation, oavsett ändamål. Med sponsring avses här direkt finansiering av en aktivitet eller verksamhet utan motprestation eller möjlighet att påverka inriktning eller utförande.

Former för partnerskap och samarbeten

Ett partnerskaps- eller samarbetsavtal mellan Systembolaget och en eller flera aktörer ska alltid vara skriftligt och innehålla följande;

 • syfte och målsättningar med partnerskapet eller samarbetet,
 • uppdrag,
 • hur styrning, uppföljning och utvärdering ska ske och
 • respektive parts åtaganden.

Medlemskap

Systembolagets medlemskap i organisationer och initiativ ska uppfylla den övergripande målsättningen i punkt 2 i denna policy. Ett medlemskap ska inte äventyra omvärldens och medarbetarnas förväntningar att Systembolaget ska agera ansvarsfullt, transparent och på ett sätt som gör att vi åtnjuter offentligt förtroende. Det är därför viktigt att, innan medlemskap ingås, bedöma medlemsorganisationens eller initiativets syfte, vision och mål, målgrupper samt arbets- och medlemsskapsformer utifrån denna princip.

Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2019-11-28.