Gå till huvudinnehåll

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse

Redogörelse för investeringsstrategin:

Enligt paragraf tio i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera ska en pensionsstiftelse enligt paragraf 9a av samma lag redogöra för inslag i sin aktieinvesteringsstrategi, med anledning av Europaparlamentets och rådets direktivet (EU) 2017/828 om aktieägares rättigheter.

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i första kapitlet paragraf 4b i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi på medellång till lång sikt. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj.

Pensionsstiftelsen har träffat överenskommelse med Swedbank Robur, Skandinaviska Enskilda Banken och Handelsbanken Kapitalförvaltning att förvalta investeringarna.