Våra hållbarhetsmål – så gör vi skillnad

Omtanke för människa och miljö genomsyrar hela vår verksamhet. Därför har vi satt upp mål på områden där vi kan göra störst skillnad för människa, miljö och klimat. Här kan du följa vårt hållbarhetsarbete.

Våra mål till 2030: fyra områden där vi kan göra störst skillnad

Vår verksamhet och dryckerna vi säljer påverkar människor och miljö världen över. Det handlar om arbetsförhållanden, klimatet, den biologiska mångfalden och vattnet. Här kan vi göra positiv skillnad.

Goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Vi vill att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha goda arbetsvillkor. Därför måste våra leverantörer godkänna och följa en uppförandekod som följer Amfori Code of Conduct.

Mål 2030: Leverantörskedjans parter bakom Systembolagets drycker efterlever uppförandekodens principer för goda arbetsvillkor och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Nyckeltal: Andel dryckesvolym i vårt sortiment där vi kan verifiera efterlevnad.

Jordhälsa och biologisk mångfald

Vi jobbar för bättre förutsättningar för djur, insekter och växter, och även själva jordens långsiktiga bördighet, det som brukar kallas biologisk mångfald.

Mål 2030: Den odlingsmark som används för framställning av Systembolagets drycker brukas med regenerativa metoder som: 

  • stärker den biologiska mångfalden i och ovan jord
  • säkrar långsiktig produktivitet
  • ökar kolinlagringen och andelen organiskt material.

Detta ska gälla för merparten av försäljningsvolymen där det är praktiskt möjligt. Beslut om måltal fattas senast 2026.

Nyckeltal: Andel av dryckesvolymen i vårt sortiment som genom certifierad odling eller specificerad metod har producerats med regenerativa odlingsmetoder.

Klimat

Våra klimatmål är antagna av Science based targets initiative (SBTi). Det innebär att de är vetenskapligt förankrade, det vill säga att de uppfyller Parisavtalets ambition för global uppvärmning till max 1, 5 grader, och att vi åtar oss att halvera utsläppen till 2030 och nå netto-noll år .

Mål 2030: Systembolagets totala klimatavtryck har halverats i absoluta tal

(Basår  2019: 610 000 ton)

  • Delmål 2027: Systembolagets totala klimatavtryck har minskat med 25% i absoluta tal
  • Delmål 2027: Klimatavtrycket från sortimentet (odling + produktion + förpackning) har minskat med 50%
  • Delmål 2025: Klimatutsläppen från egen drift (scope 1 och 2) har minskat med 90% till 2025.

Nyckeltal: Utsläpp CO2e.

Ansvarsfull vattenanvändning

För oss är det viktigt att dryckerna vi säljer har producerats med ansvarsfull vattenanvändning. Det vill säga att man inte förorenar eller förbrukar vattnet lokalt och regionalt på ett sätt som gör att miljön runt omkring tar eller äventyrar tillgången till vatten för de som lever och bor i området.

Mål 2030: Vattenanvändningen för framställning av Systembolagets drycker är utan negativ påverkan på natur och miljö och utan konflikt med mänskliga behov av vatten och sanitet. Detta ska gälla för merparten av försäljningsvolymen där det är praktiskt möjligt. Beslut om måltal fattas senast 2026.

Nyckeltal: Andel av dryckesvolym i vårt sortiment producerade inom definierade vattenbristområden som genom certifierad odling eller specifik rapportering tillämpar vattenbesparande metoder.

Vi arbetar för att utveckla vårt sortiment och erbjudande så att det blir enklare för våra kunder att välja mer hållbart när de handlar hos oss. Vårt arbete ska bidra till att inte bara vår verksamhet, utan hela dryckesbranschen blir mer hållbar.

Vi utgår från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Parisavtalet och EU:s gröna giv (Green Deal) i vårt hållbarhetsarbete.