”En vanlig uppfattning är att du måste vilja bli helnykter”

Att dricka mycket alkohol är förknippat med förhöjd risk för en rad olika sjukdomar. Men många som vill sluta eller dra ner på sitt drickande söker inte hjälp.

Sara Wallhed Finn är psykolog, forskare vid Karolinska Institutet och mottagare av Systembolagets juniora stipendium. Hon har undersökt varför man inte söker hjälp, vilken sorts hjälp man skulle vilja ha och vilka effekter som ses vid behandling av alkoholberoende i primärvården. 

– Skam och stigma är de viktigaste hindren till varför man inte söker hjälp. Att ha alkoholproblem är tyvärr stigmatiserat och skamfyllt vilket gör att det finns en hög tröskel för att söka vård. Många har även föreställningen att den vård som erbjuds inte motsvarar den vård man vill ha. Det finns även en låg kunskap om vilken vård som går att få. Till exempel vet många inte om att det finns läkemedel som är effektiva mot alkoholberoende. Säger Sara Wallhed Finn.

Vilken sorts vård är det man vill ha?

– De som söker vård vill ha något som är anpassat för dem som individer, och som innefattar en hög grad av självbestämmande. En del vill prova läkemedel, andra vill gå i samtalsbehandling och vissa vill göra både och. Det finns inte en lösning som passar alla.

Forskning om behandling har tidigare fokuserat på de med allvarligast beroendeproblematik, detta eftersom det är den gruppen som oftast kommer i kontakt med vården. Resterande del som inte har ett lika svårt beroende kommer oftast inte kontakt med vården och har därför inte studerats. Anledningen till att de inte sökt hjälp kan bero på bilden den här gruppen har av vården.

– En vanlig uppfattning är att du måste vilja bli helnykter om du söker vård vilket inte alla vill. En del vill istället minska sin alkoholkonsumtion, och tror du att vården inte kan eller vill hjälpa med det väljer du istället att helt enkelt inte söka vård.

Primärvården är en viktig arena. Vi behöver se behandlingen av alkoholproblem som en del av den vanliga sjukvården och inte som ett helt eget spår.

Sara Wallhed Finn jobbar på Riddagatan 1 i Stockholm, en mottagning som arbetar för att nå grupper som dricker för mycket och som traditionellt inte nås av vården. Liknande kliniker har även öppnat i andra delar av landet, men hon pekar också på primärvården generellt som en viktig plats för att kunna nå så många som möjligt med behandling.

– Primärvården är en viktig arena. Vi behöver se behandlingen av alkoholproblem som en del av den vanliga sjukvården och inte som ett helt eget spår. Det är viktigt att man ställer frågan om alkohol på samma sätt som man gör med andra frågor om hälsa och livsstil. Vi vet att det finns enkla behandlingar som går att använda i primärvården och som är effektiva för de som inte har de allra allvarligaste alkoholproblemen.