Gå till huvudinnehåll

Ytterligare miljoner till alkoholforskningen

– Aktuell och evidensbaserad kunskap är avgörande i arbetet med att minimera alkoholens skadeverkningar. Därför är det viktigt att Systembolaget, genom ett oberoende forskningsråd, kan anslå medel till forskning på detta viktiga område. Det säger Maria Renström, sedan 2016 ordförande i Systembolagets Alkoholforskningsråd.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning syftar till att öka kunskapen om ett av våra stora folkhälsoproblem och hur dess skadeverkningar kan begränsas. Utöver stipendier, priser och delfinansiering av en professur i klinisk alkoholforskning bidrar Systembolaget till den samlade kunskapen på området genom sitt forskningsråd. I den senaste anslagsomgången, 2016, fördelade Systembolagets Alkoholforskningsråd sju miljoner kronor till 31 vetenskapliga studier. I år satsar Systembolaget hela tio miljoner kronor samtidigt som styrelsen beslutat om en delvis ny strategi för forskningsfinansieringen.


– Nu blir det ett ännu starkare fokus på folkhälsa och samhällsvetenskap, säger Maria Renström som haft i uppdrag att genomföra Alkoholforskningsrådets fokusförändring. I Alkoholforskningsrådets stadgar anges sedan tidigare att stöd ska lämnas till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning, och att ”forskning av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador prioriteras”.

 

Starkare fokus på folkhälsa och samhällsvetenskap. Det är resultatet av den fokusförändring för Systembolagets Alkoholforskningsråd som genomförts under ledning av ordförande Maria Renström. Fotot: Fredrik Hjerling

Det här är ett område som Maria Renström har gedigen erfarenhet av. Bland mycket annat har hon både arbetat på EU-kommissionen med att ta fram EUs alkoholstrategi och lett de förhandlingar som ledde till WHOs Global strategy to reduce harmful use of alcohol.

Den nya forskningsstrategin består bland annat i en tydligare uppdelning av forskningsmedlen i två kategorier. Huvudparten, sju miljoner kronor, kommer även framgent att fördelas till samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning av högsta kvalitet. Av dessa medel öronmärks en miljon kronor för juniora forskare som nyligen disputerat. 

– Svensk alkoholforskning håller hög internationell standard. Genom att uppmuntra nydisputerade forskare inom flera relevanta discipliner hoppas vi kunna bidra till att säkra återväxten inom detta viktiga forskningsfält. Resterande tre miljoner viks för det som kallas ”av Systembolaget initierad forskning”, det vill säga forskningsprojekt inom områden som Systembolaget eller Alkoholforskningsrådet identifierat som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Ett aktuellt exempel är den workshop som Systembolaget arrangerade under våren 2017 för att diskutera hur forskningen på bästa sätt kan stödja både de som arbetar med barn och familjer och de som arbetar med vuxna personer med missbruksproblematik.

– Diskussionen med både forskare och praktiker gjorde det väldigt tydligt att det finns mycket att vinna på att tillämpa ett familjeperspektiv där man lyssnar på barnen och fokusera på deras behov även när man jobbar med vuxna, säger Maria Renström. Det handlar till exempel om att hitta effektivare metoder för att förebygga att barn till missbrukande föräldrar själva utvecklar missbruk, men också om hur man ska hantera föräldrarollen vid behandling av vuxna.

Inom detta område hoppas Maria Renström att Systembolagets Alkoholforskningsråd ska kunna stimulera viktig kunskapsproduktion.

Här kan du läsa mer om Systembolagets Alkoholforskningsråd.

Källa: Alkoholrapporten 2017

 

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande