Alkoholens skadeverkningar

Alkohol är en bakomliggande orsak till en rad sjukdomar och dödsfall. Dessutom är alkohol relaterat till drunknings- och trafikolyckor, psykisk ohälsa och våldsbrott

Alkohol är en psykoaktiv substans som är giftig för levande celler. I och med att alkohol är en mycket liten molekyl som är såväl fett- som vattenlöslig passerar den genom cellmembran och in i vävnader där den bryts ner till det ännu giftigare ämnet acetaldehyd som kan orsaka skador på DNA.1

Det finns belagda orsakssamband mellan alkohol och över 200 sjukdoms- och skadetillstånd. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att alkohol ligger bakom mer än fem procent av världens totala sjukdomsbörda.2

Alkohol har bland annat visats kunna orsaka cancer i huvud- och halsområdet, lever, tjock- och ändtarm och bröst.3,4,5,6  I en studie på 365 000 personer i åtta europeiska länder kom man fram till att alkohol låg bakom cirka 10 procent av alla nya fall av cancer hos män och 3 procent hos kvinnor.7 I Sverige skulle det innebära att närmare 4 000 cancerfall per år orsakas av alkohol.

Vidare är alkohol en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, sjukdomar i levern, diabetes, epilepsi och infektionssjukdomar, främst lunginflammationer.8 På senare tid har man också etablerat orsakssamband mellan hög alkoholkonsumtion och hiv/aids respektive tuberkulos. Det handlar både om att alkoholen har en hämmande effekt på immunsystemet och om att personer med beroendeproblematik tenderar att vara mer riskbenägna och därmed löper större risk att smittas. En annan viktig delförklaring är att dessa personer i många fall inte klarar av långvarig, krävande behandling.9

Flera former av neuropsykiatrisk sjukdom hänger samman med alkohol. Till exempel finns internationella befolkningsstudier som talar för att missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra droger fördubblar risken att drabbas av depression och ångest.10,11 Det är också känt att hög alkoholkonsumtion ökar risken för Alzheimers sjukdom och nedsatt kognitiv funktion.12,13

Varje år dör cirka tre miljoner människor till följd av skadlig alkoholkonsumtion. Det motsvarar 5,3 procent av alla dödsfall globalt.14 I Sverige klassas närmare 2 000 dödsfall per år som alkoholrelaterade, men då inkluderas endast de fall där alkohol nämns på dödsorsaksintyget.15 En beräkning för år 2009 visade att totalt 4 500 dödsfall i Sverige hade ett konstaterat orsakssamband med alkoholkonsumtion, alltså mer än dubbelt så många som de 2 090 som samma år registrerades som alkoholrelaterade av Socialstyrelsen.16

Alkohol är också en avgörande faktor bakom en rad olika sorters skador till följd av exempelvis drunkningsolyckor, våldsbrott, fallolyckor, bränder och olyckor med maskiner.17 Studier från Trafikverket visar att fler än var femte trafikolycka med dödlig utgång är alkoholrelaterad.18 I en ofta citerad studie från år 2000 kom forskarna fram till att nära hälften, 48 procent, av självmorden i Sverige är alkoholrelaterade.19

I de flesta fall handlar det om personer med alkoholberoende, inte sällan med samtidig depression. En mindre del av självmorden kan förklaras av akut berusningsdrickande, utan samtidig alkoholdiagnos eller depression.20 Tidigare analyser har talat för att det finns ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och antalet självmord i befolkningen. I Sverige fanns ett sådant samband belagt för perioden 1951–1995, men en senare analys av perioden 1995–2015 visar inte på något samband.21,22

Skadar inte bara den som dricker


Alkohol kan inte bara skada den som konsumerar för mycket, utan även omgivningen påverkas. Det handlar om allt från skam och psykiskt obehag till misshandel, dråp och mord.

 En kvinna sitter på golvet i ett mörkt hörn med knäna uppdragna under hakan. Hon sträcker ut en hand som för att skydda sig.

Enkätundersökningar har visat att 50 000 svenska hushåll har ekonomiska problem till följd av en familjemedlems alkoholkonsumtion. Uppemot 15 procent av vuxna svenskar har under det senaste året haft negativa erfarenheter till följd av en familjemedlems eller annan närståendes drickande. Närmare tio procent har negativa erfarenheter av en främmande persons drickande.

Alkohol under graviditeten kan orsaka fosterskador som kan ta sig uttryck som allt från lägre IQ och hyperaktivitet till allvarliga skador som FAS, fetalt alkoholsyndrom. Det finns en stor konsensus om att nolltolerans mot alkohol under graviditeten är det enda rimliga då man inte kunnat fastställa någon säker nedre gräns.

Livsmedelsverket manar till måttfullhet

Vad gäller alkoholintag i samband med amning har Livsmedelsverket reviderat sina rekommendationer och råder till att man ska dricka med måttlighet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring alkohol och amning.

 

430 000 barn

Cirka 430 000 barn har någon gång under uppväxten en förälder som dricker för mycket. Det är var femte barn i Sverige. 

 

Enligt Socialstyrelsens alkoholindex behandlas årligen cirka 20 000 personer i slutenvården för missbruk av alkohol. Indexet visar också att närmare 2 000 personer dör av alkoholrelaterade orsaker.

En berusad kvinna sitter i en soffa och håller en drink i ena handen och ett barn i den andra.