Start

Användarvillkor

Allmänt

 1. Villkoren i punkt 1-11 (”Användarvillkoren”) gäller mellan dig och Systembolaget AB (”Systembolaget”) vid ditt besök på, eller interagerande med, Systembolagets webbplats www.omsystembolaget.se (”Webbplatsen”). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren.
 2. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen. Systembolaget äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen. Du ska därför läsa igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen.
 3. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.
 4. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på Webbplatsen. Systembolaget ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen.
 5. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer Systembolaget (eller tredje man). Systembolagets immateriella rättigheter omfattar bl.a. firman Systembolaget, varumärket Systembolaget, formgivningar t.ex. Systembolagets matsymboler och rättigheter enligt upphovsrättslagen, till exempel fotografier och databaser. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget privata bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. 
 6. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen för att registrera eller reproducera information, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om alkoholdrycker. Du får inte heller (i) störa eller påverka den av Systembolaget avsedda funktionaliteten på Webbplatsen, eller (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Systembolaget har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen.
 7. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Systembolaget ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt.
 8.  Du får hänvisa till Webbplatsen genom länkning.
 9. För länkning gäller de villkor och riktlinjer för länkning som vid var tid finns tillgängliga på omsystembolaget.se (https://www.omsystembolaget.se/om-lankning/). Dessa villkor gäller all typ av länkning till Webbplatsen.
 10. Alla personuppgifter som du lämnar till Systembolaget på Webbplatsen behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”). Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Systembolaget behandlar dina uppgifter för att administrera din användning av Webbplatsen, kundförhållandet, och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och fullgöra avtal med dig. Historik sparas för ändamålet att tillhandahålla en välfungerande tjänst utifrån Systembolagets samhällsuppdrag. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringsyfte. Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till Systembolagets användning av dina uppgifter, inklusive ditt personnummer, enligt vad som framgår av de Allmänna villkoren.
 11. Systembolaget AB, 556059-9473, med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas. Om du tillhandahåller Systembolaget en skriftlig och av dig undertecknad ansökan kan du en gång per år få besked om hur personuppgifter om dig behandlas av Systembolaget. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Kontakta i så fall Systembolagets kundtjänst på postadressen Systembolaget AB, Kundtjänst, 103 84 Stockholm, eller på telefon 0771-83 83 00. Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till att Systembolaget kan komma att kontakta dig i syfte att informera om och/eller översända sådana enkäter.