8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. En undersökning från IQ visar att 8 av 10 uppger att de någon gång påverkats negativt av en annan persons drickande. En rapport från CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar att nästan 32 procent känner någon som de tycker drack för mycket det senaste året.

Det är vanligt att människors alkoholvanor påverkar andra personer negativt, det kan handla om allt ifrån våld och övergrepp till att känna sig otrygg eller rädd.

CAN:s rapport visar att nästan var tredje kvinna, 29 procent, har känt sig rädd på en offentlig plats på grund av berusade personer. Motsvarande siffra för män är 14 procent. Detta betyder att 1,7 miljoner personer mellan 17 och 84 år känt sig rädda på en offentlig plats det senaste året på grund av att någon har varit berusad.

– Fler behöver reflektera över hur deras drickande påverkar personer i sin omgivning. Jag är övertygad om att en ökad självinsikt kring hur den egna alkoholkonsumtionen påverkar andra leder till att många av de negativa effekterna av passivt drickande minskar, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

Kvinnor drabbas oftare

Oavsett om det gäller att påverkas negativt av någon man känner eller inte känner så påverkas fler kvinnor än män negativt av andras drickande. Negativ påverkan är allt från en negativ upplevlse i ett socialt sammanhang till att sluta träffa någon på grund av hens drickande. Män är mer drabbade i en kategori - de lider större risk att bli utsatta för våld av en berusad person.

CAN:s rapport visar bland annat att det senaste året har:

  • 31,9 procent har någon i deras liv som de anser dricker för mycket.
  • 14,1 procent påverkats negativt på grund av någon i deras liv som dricker för mycket.
  • 12,0 procent påverkats negativt av främlingars drickande.
  • 12,6 procent blivit antastad eller besvärad av en berusad person på offentlig plats.
  • 12,1 procent blivit känslomässigt sårad eller försummad av någon i deras liv som dricker för mycket.
  • 3,5 procent slutat träffa någon i deras liv på grund av hens drickande.
  • 1,5 procent blivit fysiskt skadade av en berusad person.

IQ:s undersökning visar bland annat att:

  • 4 av 10 (42 procent) någon gång har påverkats negativt av sin partners alkoholkonsumtion, bland män var siffran 26 procent och motsvarande siffra för kvinnor var 56 procent.
  • 35 procent har någon gång påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion.
  • Drygt 2 av 3 (67 procent) har någon gång påverkats negativt av sina vänners alkoholkonsumtion.

– Det är jätteviktigt att fundera över hur och vem jag blir när jag dricker och hur det påverkar andra. Ett sätt att ta reda på det är att fråga personer i ens omgivning hur jag uppfattas när jag dricker alkohol och om det är något jag behöver ändra på, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

Texten bygger på en undersökning och en rapport. Undersökningen från IQ är utförd av SIFO och ställde frågor om du påverkats negativt av någon annans drickande. Rapporten från CAN, ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak”, ställer frågor om du påverkats negativt de senaste 12 månaderna. 

Läs hela rapporten från CAN: Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak 

*CAN skickade, under 2017, ut enkäter till ett riksrepresentativ urval på 26 000 personer.

Se faktablad för undersökningen från IQ för ytterligare resultat

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 25 oktober – 30 oktober 2017 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel.

En gravid kvinna leder sin cykel

Går det att dricka lite under graviditeten?

En del kan ha hört att det är okej att dricka lite grann under graviditeten. Det är fel. Rådet är att inte dricka alkohol alls.

Alkohol och graviditet