Andra språk

دری به معلومات

اینجا مغازۀ سیستم بولاگیت (Systembolaget)  است

سیستم بولاگیت زنجیره مغازه های دولتی می باشد که دارای حقوق انحصاری برای فروش نوشابه های الکولی است. فروشات این  مغازه ها غیر انتفاعی بوده زیرا این امر مشکلات ناشی از الکول را کاهش می میدهد. در صورتیکه انگیزه مفاد شخصی وجود نداشته باشد، دلیلی وجود ندارد تا ما مشتریان خود را برای خریداری هرچه بیشتر تشویق نماییم و نه ما بالای افرادی زیر سن 20 سال مشروبات الکولی خود را به فروش می رسانیم.

.شما میتوانید در مغازه سیستم بولاگیت خریداری نمایید هرگاه نشه نباشید 

هرگاه باور مان این باشد که فردی مشروبات الکولی را به فرد دیگری که زیر 20 سال قرار دارد به فروش میرساند یا به او مشروب الکولی میدهد، ما مانع
.چنین خریداری میشویم

 

برای خریداری در مغازه سیستم بولاگیت، شما باید حداقل 20 ساله باشید.
در صورت درخواست ما، هر فردی که مشروبات الکولی خریداری میکند باید سن شان را با ارایه کارت هویت تثبیت سازند.

ما در مغازه خود مجموعه بزرگ محصولات داریم که در سرتاسر کشور قابل دسترس اند.

ما اصل بیطرفی بازار را در کارمان رعایت میکنیم.
ما در برابر هیچگونه براند انفرادی یا عرضه کننده تبعیض نداریم.

ما دنبال مفاد بیشتر نیستیم و برای فروشات بیش از حد نیز کار نمیکنیم.