Priser

Systembolagets Pris för Juniora Forskare

Systembolaget delar årligen ut ett pris som vänder sig till juniora forskare verksamma i Sverige. Nomineringsperioden pågår den 15 december-15 februari. Prissumman är på 50 000 kronor.

Om priset

Syftet med priset är att stimulera och främja svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet.

Priset riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år.

En forskare kan endast erhålla priset en gång. Den som erhållit priset kan sålunda inte nomineras fler gånger.

Bedömningen kommer att ske utifrån bidrag till forskningsfältet och fortsatt planerad forskning.

Nominera till priset via vårt formulär

Kriterier

  • Systembolagets Juniora Pris tilldelas en forskare som är i början av sin akademiska karriär för att främja dennes fortsatta forskning.
  • Humanistisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.
  • Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté. En forskare kan nominera sig själv. En forskare kan endast tilldelas priset en gång.
  • I nomineringen beskrivs forskningskvalitet, originalitet och samhällsrelevans. Priskommitténs bedömning sker utifrån bidrag till forskningsfältet och fortsatt planerad forskning.
  • Mottagaren av priset förväntas hålla en presentation vid Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens.

Priskommitté

En priskommitté, fristående från Systembolaget, beslutar årligen om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Priskommittén beslutar om stipendiet ska delas ut till en eller flera forskare. I det senare fallet delar stipendiaterna på prissumman.

Priskommittén består av:

  • Peter Allebeck, professor, Karolinska Institutet
  • David Karlsson, Göteborgs universitet
  • Kent Nilsson, professor, Uppsala universitet
  • Jenny Cisneros Örnberg, docent, Stockholms universitet.

Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att stipendiet delas ut. Priskommitténs beslut kan inte överklagas.

Frågor?

Vänligen kontakta alkoholforskning@systembolaget.se.

Nominera till Priset för Juniora forskare

Uppgifter om den jag vill nominera

Forskaren är verksam inom följande forskningsfält

Motivering till min nominering. Bidrag till forskningsfältet och planerad fortsatt forskargärning.

Uppgifter om mig som nominerar

Systembolagets Juniora Pris 

Pristagare 2024: Stina Ingesson Hammarberg

Stina Ingesson Hammarberg är legitimerad psykolog och disputerade 2023. Hennes forskning handlar om psykologiska metoder för att behandla alkoholproblem, specifikt för att uppnå kontrollerat drickande. Hon har gjort den första randomiserade kontrollerade studien i Sverige mellan KBT och motivationshöjande behandling (MET) för personer som vill uppnå måttlig alkoholkonsumtion, och visat att behandlingsmålet kontrollerat drickande är ett möjligt alternativ för att minska ohälsan och dödligheten till följd av alkohol.

Ingesson Hammarberg har på ett värdefullt sätt kombinerat olika forskningsmetoder för att undersöka kontrollerat drickande. Hennes studier inkluderar inte bara uppföljningar av behandlingsutfall, utan även insikter i individernas kognitiva funktioner samt patientperspektiv på behandlingsmetodiken.

Systembolagets juniora stipendium

Stipendiat 2023: Erica Sundin

Erica Sundin disputerade 2022 och har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har analyserat svenska surveydata, och gjort en jämförande studie av metoder för att mäta skada av andras drickande. Hon har också gjort jämförande studier över skada av andras drickande i 19 europeiska länder i förhållande till nivån på intensivkonsumtion i länderna. Genom sin fortsatta forskning har Sundin goda möjligheter att bidra med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar andra än den som dricker. Det gör Sundins forskning relevant ur ett samhällsperspektiv, då det både belyser alkoholrelaterade skador på tredje part, samt bidrar med kunskap kring hur vi kan minska dessa. Dessa kunskaper kan i förlängningen resultera i preventiva insatser på området.

Stipendiat 2021: Christopher Sundström

Christopher Sundström i utomhusmiljöPriset tilldelas stipendiaten för att bedriva fortsatt och fördjupad forskning inom området digital behandling för alkoholproblem. Med avstamp bland annat i pågående forskning om psykologisk egenvård utifrån en digital plattform planerar stipendiaten att avsätta forskningstid till att vidareutveckla idéer inom ett hittills outforskat område, nämligen digital behandling specifikt för personer med HIV och alkoholproblem och skriva fram en preliminär forskningsplan för en pilotstudie. Studien kan ge ny och angelägen kunskap om möjligheten att nå fler personer som tillhör denna grupp med lättillgängliga psykologiska interventioner inte minst mot bakgrund av den samhällliga stigmatisering som förknippas med HIV.

Stipendiat 2020: Sabina Kapetanovic

Sabina KapetanovicSabina Kapetanovic disputerade 2019 i ämnet välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har i dag en lektorstjänst vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Priset tilldelas för att möjliggöra fortsatta och fördjupande forskning rörande riskbeteenden som är relaterade till ungdomars alkoholvanor och hälsa. Med hjälp av stipendiet planerar Kapentanovic att besöka Duke University i USA för att utvidga ett redan påbörjat samarbete kring ett internationellt forskningsprogram. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur samspelet mellan ungdomar och föräldrar är relaterat till ungdomarnas utveckling av alkoholvanor över tid.

Stipendiat 2019: Sara Wallhed Finn

Sara Wallhed FinnSara Wallhed Finn är legitimerad psykolog och disputerade vid Karolinska Institutet 2018. 

Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning rörande insatser som rör både prevention och behandling med fokus på hälso- och sjukvården. Förutom flera pågående behandlingsprojekt planeras ett 2-årigt post doc projekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på KI i samarbete med New Castle University och ett samarbete har etablerats med Syddansk Universitet. Pågående studier och nya forskningssamarbeten kan ge ökad kunskap om möjligheten att nå flera med behandlingsinsatser, förskrivning av alkoholläkemedel, effekten av mediakampanjer, interventioner för att reducera stigma vid alkoholproblem och valideringar av bedömningsinstrument.

Stipendiat 2018: Jonas Raninen

Jonas RaninenSocionom Jonas Raninen som disputerade 2016 vid Karolinska Institutet, och är verksam som forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning tilldelas Systembolagets juniorstipendium. 

Juryns motivering: Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning kring och kartläggning av förändringar av alkoholkonsumtionen i befolkningen. Ökad kunskap om faktorer som påverkar förändringar av dryckesvanor i befolkningen är viktiga för det förebyggande arbetet av alkoholskador. Stipendiatens pågående och planerade forskning syftar till att öka kunskapen om samband mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare alkoholkonsumtion och problem. Forskningen är särskilt angelägen då den syftar till att bidra med kunskap om faktorer som kan förklara den historiskt låga alkoholkonsumtion vi idag ser bland ungdomar inte bara i Sverige utan även i ett stort antal andra länder.

Stipendiat 2017: Jenny Ranmgar

Jenny RangmarJenny Rangmar, psykolog och forskare vid Göteborgs universitet, får 50 000 kronor för att fortsätta forska kring hur medfödda alkoholskador hos barn kan minskas. Det är första gången Systembolaget delar ut stipendium till en nyligen disputerad forskare.

Juryns motivering: Jenny Rangmar tilldelas stipendiet för fortsatt och fördjupad forskning om medfödda skador till följd av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten, vilket är ett samhällsangeläget område i förebyggandet av alkoholskador.

Den planerade forskningen har det övergripande syftet att minska antalet barn födda med alkoholskador genom olika ansatser. Som ett led i att förhindra den stigmatisering som drabbar kvinnor både under och efter graviditeten planeras en interventionsstudie riktad till personal inom svensk mödra- och barnhälsovård.

För att underlätta identifieringen av alkoholskador kommer ett screeningsinstrument, som mäter prenatal alkoholexponering att valideras. Ett nära samarbete har etablerats med världsledande forskare inom dessa områden i USA.

Jenny Rangmar disputerade 2016 vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.