Priser

Systembolagets kunskapspris

Kunskapspriset inom alkoholforskning består av 100 000 kronor och delades ut för sjunde gången i maj 2023. Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté. Nästa nomineringsperiod är den 15 december 2024-15 februari 2025.

Om kunskapspriset

Kriterier 

 • Systembolagets Kunskapspris tilldelas en forskare eller forskargrupp som under de senaste fem åren gjort en betydande insats eller upptäckt som har bidragit till ökad kunskap inom alkoholforskningsfältet och som på ett föredömligt sätt fört vidare kunskapen i samhället.
 • Humanistisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.
 • Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté. En forskare kan nominera sig själv. En forskare kan endast tilldelas priset en gång.
 • I nomineringen beskrivs forskningskvalitet, originalitet, samhällsrelevans och forskningskommunikation. Priskommitténs bedömning sker utifrån bidrag till forskningsfältet.
 • Mottagaren av priset förväntas hålla en presentation vid Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens.

Nominera till Kunskapspriset 

 • Nomineringen är öppen den 15 december till 15 februari.
 • Vem som helst kan nominera.
 • Det går att göra flera nomineringar.
 • Du kan nominera dig själv eller andra.
 • Bedömningen kommer att ske utifrån bidrag till forskningsfältet.
  Nominera till priset via vårt formulär

Priskommittén utser vinnaren

En priskommitté utser vinnaren bland alla nominerade. Priskommittén består av:

 • Peter Allebeck, professor, Karolinska Institutet
 • Björn Johnson, professor, Malmö universitet
 • Kent Nilsson, professor, Uppsala universitet
 • Jenny Cisneros Örnberg, docent, Stockholms universitet

Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.

Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att stipendiet delas ut. Priskommitténs beslut kan inte överklagas.

Frågor?

Har du frågor? Kontakta Irma Kilim Ahnsjö, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, genom att mejla alkoholforskning@systembolaget.se

Nominera till Kunskapspriset

Uppgifter om den jag vill nominera

Forskningsfält

Motivering till min nominering. Väsentligt bidrag till forskningsfältet med tonvikt på de senaste fem åren samt planerad fortsatt forskargärning.

Uppgifter om mig som nominerar

Tidigare mottagare av Systembolagets kunskapspris

2023 års pristagare: Johanna Gripenberg

Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger.

Gripenbergs forskningsverksamhet har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat inom miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, tagit reda på förekomst av bruk i riskmiljöer, och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Krogar, nattklubbar, fotbollsevenemang och musikfestivaler hör till de miljöer hon närmat sig för att bedriva preventionsinsatser. Sådana projekt kräver nära samarbete med individer och grupper som verkar i dessa miljöer. Hon har samverkat med restaurangpersonal, idrottsföreningar, supporterorganisationer och studentföreningar. Hon har initierat program för att öka medvetenheten om alkoholens roll i dessa riskmiljöer, och bedrivit träningsprogram för serveringspersonal.

Johanna Gripenbergs insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig. Preventionsforskning är ett område som många är överens om bör stärkas och Gripenbergs verksamhet utgör ett värdefullt exempel och modell för hur alkohol- och drogforskning kan bedrivas i nära samverkan med policy och praktik.

2021 års pristagare: Claudia Fahlke

Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt professor Claudia Fahlke för hennes betydande insatser inom alkoholforskningen och för hennes viktiga stöd till det tvärvetenskapliga området. Claudia har på ett avgörande sätt bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskador. Hon har även på ett engagerat sätt kommunicerat sin forskning till aktörer utanför akademin. Genom sitt engagerade och uthålliga arbete bidrog hon till att missbruks- och beroendevetenskap etablerades som samhällsvetenskapligt huvudområde vid Göteborgs universitet och att landets första masterprogram med denna inriktning startades. Hon är också en av de som vi har att tacka för att legitimerade psykologer i dag kan få en specialistkompetens i beroendepsykologi.

2020 års pristagare: Mats Ramstedt

Mats RamstedtMats Ramstedt disputerade i sociologi 2001 vid Stockholms universitet och leder idag en forskargrupp vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Han är också forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sedan han disputerade har han bedrivit sociologisk, epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig forskning med tonvikt på alkohol men också andra droger. Han har framförallt forskat på alkoholens förändringar och konsekvenser på befolkningsnivå i Sverige och internationellt.

Mats Ramstedt tilldelas Systembolagets kunskapspris för att han gjort betydande insatser inom alkoholforskningen och har bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna samt för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället. Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

2019 års pristagare: Peter Allebeck 

Peter AllebeckPeter Allebeck är professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.  Han är också överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting. Sedan 2014 är han även deltidsanställd som huvudsekreterare på forskningsrådet FORTE. 

Juryns motivering:

"Systembolagets kunskapspris 2019 går till professor Peter Allebeck för att han gjort betydande insatser inom alkoholforskningen och har bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna samt för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället.

Sedan han disputerade på 1980-talet har han bedrivit systematisk epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig forskning med tonvikt på alkohol, men också andra droger. Peter Allebecks vetenskapliga gärning präglas av ett starkt engagemang i samhällsdebatten, inte minst kring alkoholens risker och konsekvenser och vikten av förebyggande insatser för att främja en god folkhälsa."

2018 års pristagare: Sven Andréasson

Sven AndréassonSven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och chef för ”Mottagningen för alkohol och hälsa”, den så kallade Riddargatan 1. Riddargatan 1 är en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem. Mottagningen fokuserar framförallt på förebyggande insatser och att minska stigmat kring alkoholberoende.

Juryns motivering:

"Systembolagets kunskapspris 2018 går till professor Sven Andréasson för att han framgångsrikt har gjort betydande insatser inom alkoholforskningen, har bidragit med vetenskapligt underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna och för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället. Karakteristiskt för Sven Andréassons mångåriga arbete inom alkoholfältet är att hans forskning alltid haft en hög grad av nyttogörande, det vill säga det finns en närhet och direkt överförbarhet från forskning till praktik, och vice versa."

2017 års pristagare: Thor Norström

Thor Norström

Thor Norström är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Han har under många år studerat alkoholkonsumtionens effekter på samhällsnivå. Han har också publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och i sin forskning har han bland annat undersökt den socioekonomiska fördelningen av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem.

Juryns motivering:

”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning, har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”  

2016 års pristagare: Mats Berglund

Mats BerglundProfessor emeritus Mats Berglund har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans forskning har bland annat rört prevention, behandling, hur närstående påverkas samt risker för hälsan.

Juryns motivering:

”Professor emeritus Mats Berglund tilldelas Systembolagets kunskapspris 2016 för att han, genom sin omfattande, breda och nydanande bidrag till alkoholforskningen, påtagligt ökat medvetandet och kunskaperna om alkoholkonsumtionens risker, problembilder och förlopp för hälsa och social funktion både i kliniskt arbete och i samhället."