Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Från och med 2017 delas 10 miljoner kronor ut per år. Såväl etablerade som juniora forskare välkomnas.

Alkoholforskningsrådet, som är fristående från Systembolaget, består av 11-15 ledamöter. Välrenommerade experter och forskare inom alkoholforskningsområdet samt företrädare för allmänna samhällsintressen sitter i rådet. Det finns även representation av expertis från övriga Norden. Maria Renström är ordförande. Hon har tidigare varit ämnesråd vid Socialdepartementet.

Maria Renström i sommarmiljö. Maria sitter vid ett bord och ler till någon bredvid kameran
Maria Renström, ordförande i Systembolagets Alkoholforskningsråd

Ansök om medel för forskning

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. Av ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället.

Ansökningsperioden är 15 maj till 15 september. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaforskning) ansvarar för administrationen. Ansökningar lämnas via ansökningssystemet här. 

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

Systembolaget har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker (över 3,5 volymprocent) i detaljhandelsledet. Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av vinstmaximering.

I Systembolagets uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker. Det är därför angeläget att forskare dels undersöker hur den som dricker alkohol påverkas, dels hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten, bland annat genom fosterskador, våldsrelaterade skador, olyckor i trafiken och stora samhällskostnader.

Stöd till alkoholspecifik forskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja forskning. Samhällsvetenskaplig och medicinsk alkoholforskning stöds, forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador prioriteras.

Rådet finansierar projekt med upp till 800 000 kronor per år som ansökan avser. Medel medges för ett eller två år och utbetalas ett år i taget. Anslagen fördelas vanligen på ett 30-tal olika projekt, som berör en rad olika frågeställningar.

Alla projekt som fått stöd 2020.

Flera projekt med fokus på internetbaserade behandlingsmetoder.

Forskningskommunikation

Den forskning som Systembolagets Alkoholforskningsråd finansierar, och även annan forskning inom alkoholområdet, kommuniceras bland annat vid en årlig alkoholforskningskonferens och nationella och regionala forskningskonferenser som Systembolaget arrangerar i samverkan med andra aktörer.

Varje projekt sammanfattas populärvetenskapligt och denna information, liksom rapporter från avslutade projekt, sprids på olika sätt för att kunskapen ska komma till användning. 

I den senaste projektkatalogen kan du se vilka projekt som beviljades medel för år 2020.

Bedömnings- och beslutsprocess

Forskningsanslagen söks i konkurrens och bedömningen görs genom sakkunnig granskning. Vid behov anlitas externa granskare.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar och prioriterar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans, följande forskningsinriktning:

1. Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig alkoholforskning.

2. Klinisk/patientnära forskning.

3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

Sökande ska vara disputerad.

Alkoholforskningsrådets sammansättning

Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning. Ledamöterna utses för tre år i taget.

Företrädare för allmänna samhällsintressen

Maria Renström, ordförande
Tidigare ämnesråd Socialdepartementet

Gunborg Brännström
Tidigare projektchef Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Anna Carlstedt
Utbildningsledare Stockholms universitet

Björn Lundkvist
Tidigare Tankesmedjan Futurion

Vetenskapliga ledamöter

Anders Hammarberg, vice ordförande
Karolinska Institutet

Kim Bloomfield
Aarhus universitetet, Danmark

Tobias Elgán
Karolinska Institutet

Christina Nehlin Gordh
Uppsala universitet

Joar Guterstam
Karolinska Institutet

Nitya Jayaram Lindström
Karolinska Institutet

Ingeborg Lund
Folkhelseinstituttet, Norge

Lena Lundgren
Umeå universitet

Bo Söderpalm
Göteborgs universitet

Christoffer Tigerstedt
Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland

Ersättare för nordiska ledamöter

Geir Scott Brunborg
Folkhelseinstituttet, Norge

Maria Dich Erhold
Aarhus universitetet, Danmark

Thomas Karlsson
Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland

Svensk skärgårdsö. Vita hus med röda tak.

Hur mycket dricker vi i Sverige?

I Sverige drack vi motsvarande 91 flaskor vin eller 342 starköl per person under 2018. Läs mer om vår alkoholkonsumtion.

Så dricker vi i Sverige