Alkohol och cancer

Alkohol orsakar hundratusentals cancerfall varje år i världen. Ju högre alkoholintag, desto högre cancerrisk. Även måttligt drickande ökar risken.

Alkohol är, efter rökning, den näst största påverkbara riskfaktorn för cancer enligt de beräkningar WHO gör i Global Burden of Disease. Det är framför allt hög alkoholkonsumtion, över rekommenderade gränser, som är särskilt riskabel, även om det inte finns någon nedre riskfri gräns för konsumtionen. Högkonsumenter som slutar dricka har en fortsatt förhöjd cancerrisk många år.

Alkoholkonsumtion kan orsaka cancer i flera organ. Tydliga samband mellan alkoholkonsumtion och cancer har konstaterats för munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjocktarm, ändtarm och kvinnobröst. Det gemensamma för dessa cancerformer är att det finns såväl omfattande studier som specifika mekanismer som kan förklara cancerutvecklingen i just dessa organ. Misstankar finns även för samband mellan alkohol och cancer i lunga, magsäck, bukspottkörtel, äggstockar, hud och prostata.

Tio procent av alla nya cancerfall hos män uppskattades bero på alkohol, enligt en studie i åtta europeiska länder. För kvinnor var motsvarande siffra tre procent.

I Sverige har Cancerfonden beräknat att ungefär två procent av cancerfallen beror på alkholkonsumtion. Detta innebär att ungefär 1 300 cancerfall per år orskas av öl, vin och sprit.

Tre saker alla inte vet om alkohol och cancer

  1. Vilken dryck har ingen betydelse för cancerrisken. Det är mängden alkohol som är av betydelse.
  2. Rökning orsakar flest cancerdödsfall. För höginkomstländer kommer alkohol tvåa bland riskfaktorer, enligt vissa beräkningar. Enligt andra studier ligger övervikt och fetma på andra plats.
  3. Forskningen har ännu inte funnit svar på om risken är störst om man dricker mycket men sällan, eller om man dricker ofta och lite.

Det finns inte någon helt riskfri nivå

Ju mer alkohol, desto högre cancerrisk. Det är ett enkelt samband. För en del cancerformer ökar risken vid måttligt drickande. För andra cancerformer uppstår den stora risken först vid en relativt hög konsumtion.

Alkohol och bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. I Sverige upptäcktes 7 800 fall av bröstcancer hos kvinnor 2018. Alkoholkonsumtion är en faktor som påverkar risken för att utveckla bröstcancer. 

Alkohol och tarmcancer

Tjocktarmscancer är en den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. 2018 fick cirka 4 700 personer tjocktarmscancer och cirka 2 000 personer ändtarmscancer.

Alkohol ökar risken får båda cancerformerna. Ju mer man dricker, desto högre risk – en studie visar att personer som dricker drygt tre glas per dag eller mer ökade risken med omkring 50 procent.

Alkohol och levercancer

Skrumplever på grund av hög alkoholkonsumtion är en av de vanligaste orsakerna till levercancer. Cirka 850 fall av levercancer upptäcktes 2018.

Alkohol och cancer i mun, svalg, struphuvud och matstrupe

1 300 fall av dessa cancerformer upptäcktes 2018 i Sverige. Rökare ökar risken för cancer i mun och hals ännu mer om de också dricker alkohol. En studie som sammanfattar tidigare undersökningar visade att risken cancer i mun och struphuvudet ökar med 24 procent av ett standardglas per dag.

Illustration över hur mycket som ryms i olika standardglas
Illustrationen visar hur mycket av olika drycker som räknas som ett standardglas. Hur mycket ett standarglas innehåller beror på hur hög alkoholhalten i drycken är.

Så orsakar alkohol cancer

Alkohol kan orsaka cancer på olika sätt.

  • När kroppen bryter ned alkohol bildas acetaldehyd. Detta är ett cancerframkallande ämne.
  • Alkohol höjer kroppens nivå av hormoner, till exempel östrogen. Höjd nivå av östrogen ökar risken för bröstcancer.
  • Alkohol påverkar cellernas skydd så att andra cancerframkallande ämnen lättare kan tränga in i cellerna.
  • Alkohol försvagar immunförsvarets ”mördarceller” som dödar tumörceller.
  • Alkohol minskar skyddet i mun och svalg mot andra cancerframkallande ämnen.
  • Övervikt är en stor riskfaktor för cancer. Alkohol innehåller mycket kalorier och kan bidra till övervikt.
En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Ett glas om dagen