Alkohol och cancer

Alkohol orsakar hundratusentals cancerfall varje år i världen, fyra procent av alla nya cancerfall globalt beror på alkohol. Ju högre alkoholintag, desto högre cancerrisk. Även måttligt drickande ökar risken.

Kopplingen mellan alkohol och förtida död är tydlig. Globalt ligger alkohol bakom närmare tre miljoner dödsfall per år och Europa är särskilt hårt drabbat – här kan vart fjärde dödsfall i åldrarna 20 till 24 härledas till alkohol. Forskningen visar på ett specifikt samband mellan alkoholkonsumtion och cancer, enligt en rapport från WHO1.

Alkoholkonsumtion kan orsaka cancer i flera organ. Tydligast samband har konstaterats mellan alkoholkonsumtion och cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjocktarm, ändtarm och bröst. Det finns också troliga samband mellan alkohol och cancer i en rad andra av kroppens organ.

Allmänhetens kunskap om sambanden mellan alkohol och cancer varierar. En rapport från 2010 visade att svenskarna vid den tidpunkten var bland de EU -medborgare som hade sämst kunskaper i ämnet2. Som ett svar på detta har EU -kommissionen föreslagit att alla alkoholhaltiga drycker ska förses med en märkning som varnar för just cancerrisken, ett förslag som dock kan bli lag tidigast om några år3. I regeringens strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar för perioden 2022-20254 är det en prioriterad insats att öka allmänhetens kunskap om sambanden mellan alkohol och cancer. Systembolaget identifieras som en av flera centrala aktörer i det arbetet.

Tre saker alla inte vet om alkohol och cancer

  1. Vilken dryck – om det är vin eller sprit till exempel - har ingen betydelse för cancerrisken. Det är mängden alkohol som har betydelse.
  2. Risken att få cancer orsakad av alkohol är störst hos dem som har hög alkoholkonsumtion, men även låg och måttlig konsumtion ökar risken.
  3. Kunskapen hos allmänheten om sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer är låg.

Vill du läsa mer om alkohol och cancer?

Läs artikel Alkohol och cancer - så ser sambandet ut | Systembolaget (omsystembolaget.se)

Läs mer hos Cancerfonden: Alkohol och cancer hänger ihop - så minskar du risken | Cancerfonden

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Ett glas om dagen