Alkoholpolitik

Målet med svensk alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar. Politiken styr mot målet med hjälp av tillgänglighetsbegränsningar för att minska den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. För det är faktiskt så att alkoholskadorna minskar när den totala konsumtionen i ett land minskar.

Sambandet mellan att minskad allmän konsumtion i ett land leder till minskade alkoholskador i befolkningen kallas totalkonsumtionsmodellen. Den största förebyggande effekten uppnås därför om alkoholpolitiska insatser riktas mot befolkningen som helhet och inte endast mot högriskgrupperna.

Den totala konsumtionen hålls nere i Sverige genom att alkohol håller ett relativt högt pris, en ekonomisk tillgänglighetsbegränsning främst styrd genom skatten på alkohol. Och med en fysisk tillgänglighetsbegränsning genom Systembolaget som har fått i uppdrag av staten att ansvara för all detaljhandel i Sverige med starköl, vin och spritdrycker samt så kallade alkoholdrycksliknande preparat – och detta sker med ensamrätt och utan vinstmaximering. Syftet är att minimera alkoholens skadeverkningar på både individ- och samhällsnivå. Sverige begränsar också möjligheterna att marknadsföra alkohol. Detta går hand i hand vad Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar för att nå en lyckad alkoholpolitik. 

Systembolagets ensamrätt tar bort drivkraften att öka försäljningen av alkohol samtidigt som mängden försäljningsställen, öppettider och ålderskontroller kontrolleras mer effektivt. Systembolaget har också ett uppdrag om att informera allmänheten om alkoholens skadeverkningar.