Alkohol och äldre

Kvinnors drickande bakom ökad alkoholkonsumtion bland äldre

Alkoholkonsumtionen i Sverige minskar successivt. Sedan mitten på 00-talet har trenden varit nedåtgående i befolkningen som helhet och bland de yngre i synnerhet. Men det är inte alla som dricker mindre. De äldre, de över 65 år, har tvärtom ökat sin konsumtion under samma period – med cirka 30 procent.

Hur ska denna utveckling tolkas? Och vad kan den innebära för folkhälsan?

– Det här är en tydlig trend som sannolikt kommer att hålla i sig ytterligare ett antal år, säger Ulf Guttormsson, författare till rapporten Alkoholvanor hos äldre 2004–2021 som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tagit fram på uppdrag av Systembolaget.          

År 2004 konsumerades 10,6 liter ren alkohol per invånare i Sverige, 15 år och äldre. Därefter har trenden varit nedåtgående och sedan 2016 har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen per person legat på under nio liter ren alkohol. Under de år som den nya CAN-rapporten täcker, 2004–2021, är det just de äldre som sticker ut då de ökat sin konsumtion med omkring 30 procent jämfört med motsvarande generation i mitten på 00-talet. Framför allt är det kvinnorna som står för ökningen, deras konsumtion är idag 46 procent större än den var 2004, medan männens ökat med 17 procent.

– Det här handlar alltså inte om att de som idag hör till de äldre grupperna skulle ha börjat dricka mer i takt med stigande ålder, utan de har med sig sina dryckesvanor från tidigare i livet, säger Ulf Guttormsson.

Det kan också vara värt att påpeka att kvinnorna, trots den stora procentuella ökningen, alltjämt dricker påtagligt mindre än männen.

Så, hur kommer det sig att vi ser den här utvecklingen?

– I första hand beror det nog på att dagens äldre har växt upp och levt under en tid med en mer omfattande alkoholkonsumtion i samhället. Många av dem har dessutom bättre ekonomi och hälsa jämfört med tidigare generationers ålderspensionärer.

Växande grupp

Antalet äldre ökar i Sverige. Personer som är 65 år och äldre utgör idag 20 procent av befolkningen, jämfört med 17 procent vid millennieskiftet. Prognoser från SCB gör gällande att medellivslängden kommer att fortsätta stiga till åtminstone år 2070, så äldres alkoholkonsumtion kommer även framgent att vara en viktig faktor för folkhälsan. Det normala är alltjämt att minska sin alkoholkonsumtion med stigande ålder, men nu tycks allt fler äldre fortsätta leva ett aktivt liv med fler resor, mer socialt umgänge – och mer alkohol.

– Det verkar också som att samhällets hållning gentemot äldres drickande har blivit mer accepterande. Det är nästan som att det ibland ses som ett slags sundhetstecken, säger Ulf Guttormsson.

Förändringen kan alltså uppfattas som ett tecken på att äldre lever mer aktiva liv, men den ökande alkoholkonsumtionen har också en påverkan på folkhälsan.

– Mellan 2000 och 2021 fördubblades antalet patienter med alkoholrelaterad diagnos per 100 000 invånare 65 år och äldre, samtidigt som alkoholdödligheten i samma åldersgrupp ökade med cirka 50 procent.

Att de äldre sticker ut i detta avseende har, åtminstone delvis, sin förklaring i att äldre är mer sårbara för alkohol. Med stigande ålder minskar muskelmassan och vätskehalten i kroppen sjunker vilket gör att samma mängd alkohol leder till kraftigare berusning och högre nivåer av skadliga nedbrytningsprodukter. 

Oftare men mindre

– Vi ser att de äldre dricker oftare än andra generationer. I samtliga åldersgrupper är det vanligast att förlägga sitt drickande till fredagar och lördagar, men de äldre dricker exempelvis oftare än andra på söndag till tisdag. På motsvarande sätt har äldre en jämnare fördelning över året än andra åldersgrupper som uppvisar tydliga konsumtionstoppar under sommaren.

– I gengäld är den genomsnittliga volymen per konsumtionstillfälle 24 procent lägre i den äldsta åldersgruppen jämfört med befolkningen som helhet.

Även intensivkonsumtion, eller berusningsdrickande, alltså när man dricker motsvarande en flaska vin eller mer vid ett och samma tillfälle, är mindre vanligt bland de äldre. Andelen månatliga intensivkonsumenter år 2021 är visserligen fördubblad jämfört med 2004, men fortfarande långt under genomsnittet för befolkningen i stort. I samtliga åldersgrupper gäller att männen intensivkonsumerar oftare än kvinnorna, men allra tydligast syns denna skillnad bland dem över 65. I denna grupp intensivkonsumerar männen i snitt 0,9 gånger per månad vilket är närmare fyra gånger oftare än kvinnornas 0,2 tillfällen per månad.

Kan öka ännu mer

Ulf Guttormsson menar att vi kan få en ledtråd om framtiden genom att studera hur de som är äldre har druckit tidigare, detta eftersom denna typ av vanor tenderar att hänga med genom livet. Mot den bakgrunden bedömer han att ökningen i äldres alkoholkonsumtion kan komma att fortsätta de närmaste åren då de generationer som växte upp med mer måttliga alkoholvanor håller på att ersättas av den så kallade ”mellanölsgenerationen”. Det faktum att yngre istället minskat sin alkoholkonsumtion de senaste decennierna kommer sannolikt inte att få genomslag i statistiken på många år.

– Under ytterligare ett antal år kommer den äldsta åldersgruppen att fyllas på med personer som har växt upp med en mer omfattande konsumtion jämfört med föregående generationer, men i framtiden kan man tänka sig en nedgång.

Ulf Guttormsson finner inte nödvändigtvis att utvecklingen är alarmerande då de flesta äldre dricker på ett mindre riskabelt sätt, men det gäller att ha klart för sig att man tål mindre ju äldre man blir. Samtidigt, tillägger han, gäller tumregeln att ju mer alkohol en grupp konsumerar, desto större blir skadorna för gruppen, och konsumtionsökningen syns i vård- och dödsorsaksstatistiken.

– Kunskap om de äldres ökade alkoholkonsumtion är ju också viktig för läkarkåren att förhålla sig till vid läkemedelsförskrivning, säger han. Och det kan väl ses som ett tecken i tiden att Socialstyrelsen nu i december kommer med ett utbildningspaket för hemtjänstpersonal om just alkohol och äldre.