Alkohol och cancer

Att dricka alkohol ökar risken för cancer. Forskning visar att ju mer en person dricker, desto mer ökar risken. Nästan 1500 cancerfall per år i Sverige är direkt kopplade till alkoholkonsumtion. Det finns ingen ”säker” nivå av alkoholkonsumtion för att minska risken att få cancer.

RCC:s film om alkohol och cancer – så hänger det ihop
Intervju med Lena Sharp: "Kunskapen om hur alkohol påverkar risken att drabbas av cancer måste bli större"
Intervju med Mats Ramstedt: alkohol och cancer – en studie på befolkningsnivå
Intervju med Elin Ramfalk: Från individfokus till hälsofrämjande samhälle
WHO-samarbete kring ökad kunskap
Alkoholkonsumtionen – stor skillnad mellan olika regioner
Lågrisk konsumtion och appen Måttfull
Forskning pågår

Alkohol och cancer – så hänger det ihop

Se filmen där Kjell Olsson, legitimerad dietist och hälso- och sjukvårdsstrateg i region Skåne, förklarar hur alkohol påverar risken att utveckla cancer.

.

WHO-samarbete kring ökad kunskap

Systembolaget har inlett ett samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) om att testa olika typer av kunskapshöjande aktiviteter, för att öka kunskapen om sambanden mellan alkohol och cancer.

Insatserna inleddes under 2023 och är en del av WHO/Europas projekt EVID-ACTION, som syftar till att få fram och sprida evidens kring åtgärder som begränsar alkoholkonsumtion och skador.

Stora skillnader i konsumtion mellan olika regioner

Mellan olika regioner finns skillnader i alkoholkonsumtion. Stockholmare dricker mest och dalslänningar minst. Vill du veta hur alkoholkonsumtionen ser ut i din region?

Se konsumtionen i olika regioner med Alkoholkartan.

.

Lågriskkonsumtion

Den senaste forskningen säger att konsumtion där man dricker mindre än fyra standardglas per tillfälle och tio i veckan innebär låg risk för att drabbas av negativa effekter från sin alkoholkonsumtion, oberoende av kön. 

Vill du få koll på din konsumtion? Prova vår app Måttfull.

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år tio miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Två miljoner kronor är vikta till av Systembolaget initierade fokusområden, ett fokusområde gäller i fem år.

Systembolagets Alkoholforskningsråd.

Nytt fokusområde – alkohol och folksjukdomar

I 2023 års utlysning presenterades ett helt nytt fokusområde: sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar. I det fokusområdet är vi intresserade av ansökningar från projekt som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar i allmänhet och alkoholkonsumtion och cancer i synnerhet.

Vi är särskilt intresserade av forskning kring insatser som syftar till att förebygga alkoholorsakade folksjukdomar. Som exempel kan nämnas effekter av kommunikationsinsatser, som information i mötet mellan vårdgivare och patient, information vid inköps- eller konsumtionstillfälle och insatser riktade till en bredare allmänhet.

Årets utlysning pågår mellan den 15 maj och 15 september och beslut om vilka projekt som beviljas medel fattas i december.

Läs mer och sök forskningsmedel