Policy för arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön i Systembolagets butiker och depåer präglas av tunga lyft, monotona arbetsmoment förekommer och i butikerna även hot och våld. I hela organisationen finns risker kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ytterligare en risk i arbetsmiljön är vår nära kontakt med alkohol vilket kan innebära en ökad förekomst av risk- och missbruk av alkohol. Utmaningen i vårt arbetsmiljöarbete ligger i att alltid arbeta med och hålla fokus på de alla olika riskerna i arbetsmiljön.

Övergripande målsättning

Vårt ledord för allt arbetsmiljö- och hälsoarbete är omtanke. Med omtanke menar vi att alla medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och att stötta och hjälpa varandra. På så sätt skapar vi en långsiktigt bra arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser som också är trygg och säker

Vi utgår från det friska och arbetar för att stärka de faktorer som motverkar ohälsa och sjukfrånvaro. Som medarbetare ska man kunna arbeta fram till sin pension.

Ansvar

Det är alltid chefen som har ansvar för arbetsmiljön. I ansvaret ligger att ha god kunskap kring gällande regler och arbetssätt samt att organisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. De olika arbetsmiljöuppgifterna är fördelade i organisationen vilket innebär att chefen har ett stort ansvar för arbetsmiljön på arbetsstället. Det finns stöd i form av områdeschefer, HR och företagshälsovård.

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa de regler och instruktioner som finns. Arbetsmiljöombudet har en viktig funktion i att ställa krav på och delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, de har däremot inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön.

Samverkan kring strategiska arbetsmiljö- och hälsofrågor sker i Arbetsmiljökommittén.

Det betyder att:

  • vi ska ligga i framkant när det gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö
  • vi ska, utifrån arbetsplatsens förutsättningar, ha bästa möjliga fysiska hjälpmedel
  • vi ska söka de friskfaktorer som gör det roligt att gå till jobbet
  • det förebyggande hälsoarbetet ska prioriteras och vi ska också tidigt upptäcka signaler på ohälsa hos våra medarbetare
  • vi ska erbjuda möjligheter till friskvård vilket innebär årligt friskvårdsbidrag samt erbjudanden om attraktiva hälsofrämjande förmåner

Årlig omprövning

Samtliga interna policyer omprövas årligen av styrelsen.

Senast reviderad: 2021-09-13