Policyer

Policy för arbetsmiljö och medarbetarskap

Systembolaget finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker kan njutas utan att människa eller miljö tar skada. Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt att informera om alkoholens skadeverkningar.

Systembolaget ska vara en attraktiv och omtänksam arbetsgivare där alla medarbetare ska ges förutsättningar för att prestera. Vi ska erbjuda bra anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö. Med ledarskap, lärande och en öppen kultur högt upp på agendan skapar Systembolaget som arbetsgivare rätt förutsättningar för medarbetarna i vardagen.

I den här policyn beskriver vi vår vision för vår arbetsmiljö och vårt medarbetskap.

Målsättning och principer

Arbetsmiljö

Omtanke är ledordet för vårt arbete med arbetsmiljö och hälsa på våra arbetsplatser. Vi är varandras arbetsmiljö. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och att stötta och hjälpa varandra. På så sätt skapar vi en långsiktigt bra, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser. Vi arbetar systematiskt med att förebygga och åtgärda identifierade risker i vår arbetsmiljö.

Vi ska ligga i framkant när det gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi utgår från det friska och arbetar för att stärka de faktorer som motverkar ohälsa och sjukfrånvaro.

Medarbetare har ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och den egna säkerheten.

Det betyder att

 • Vi arbetar förebyggande för en trygg och sund arbetsmiljö och främjar god hälsa. Som medarbetare ska man kunna arbeta fram till sin pension.
 • Det förebyggande hälsoarbetet ska prioriteras och vi ska erbjuda möjligheter till friskvård.
 • Vi ska söka de friskfaktorer som gör det roligt att gå till jobbet.
 • Vi ska ha en inkluderande arbetsmiljö som bidrar till välmående på jobbet.
 • Vi ska förhindra och förebygga uppkomsten av skador och olyckor och i möjligaste mån undvika att situationer med hot och våld uppstår.
 • Vi ska, utifrån arbetsplatsens förutsättningar, ha bästa möjliga fysiska hjälpmedel.

Vi har nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan på våra arbetsplatser.

Mångfald och inkludering

Systembolaget strävar efter att spegla mångfalden i samhället. Alla ska vara välkomna, respekterade och uppskattade hos Systembolaget; medarbetare, kunder och samarbetspartners. Ett inkluderande arbetsklimat med respekt och förståelse för varandra är en självklarhet. Vi vill ha anställda med olika kunskaper, kompetenser, erfarenheter och färdigheter.

Det betyder att

 • Vi strävar efter att våra arbetsplatser erbjuder lika möjligheter för alla.
 • Vi ska vara en jämställd arbetsplats med lika möjligheter för nuvarande och potentiella medarbetare.
 • Mångfalds- och inkluderingsperspektiv integreras i våra gemensamma arbetssätt och rutiner och ska alltid beaktas när vi utvecklar verksamheten.
 • Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Vi förebygger aktivt och hanterar alla former av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Vi skapar delaktighet och engagemang och tar tillvara individens unika kompetens, motivation, kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar.

Medarbetarskap

Alla som arbetar på Systembolaget är medarbetare och våra värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande vägleder oss i allt vi gör. Med våra erfarenheter, kompetenser och förmågor och Kraften i 6000 tillsammans med varandra och andra bidrar alla till att Systembolaget genomför sitt uppdrag på bästa sätt. Vi ska förhålla oss till varandra med respekt, öppenhet och omtanke.

Medarbetare uppmuntras att vara goda representanter för Systembolaget även efter arbetsdagens slut.

Medarbetaren ska

 • aktivt delta i verksamheten och bidra till en inkluderande och god prestationsmiljö genom samverkan, dialog, reflektion och återkoppling.
 • hålla sig uppdaterad om och agera i enlighet med de värderingar, regler, instruktioner och rutiner som gäller för verksamheten.
 • medverka i arbetsmiljöarbetet och ta ett personligt ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och sin egen säkerhet.
 • medverka och rapportera tillbud i verksamheten, bland annat som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • ta ansvar för sin professionella och yrkesmässiga utveckling.

Ansvar och uppföljning

Chefer har ett särskilt ansvar i att ge goda förutsättningar för prestation och att föregå med gott exempel. Chefen ansvarar för att förmedla våra värderingar och de regler, instruktioner och rutiner som gäller för verksamheten liksom att följa upp att dessa efterlevs.

Varje verksamhetsområde ansvarar för att organisera, dvs. planera, genomföra, följa upp och dokumentera, arbetet med arbetsmiljö och hälsa inom sitt verksamhetsområde, såväl inom ramen för sin årliga handlingsplan som i det löpande arbetet och på den lokala arbetsplatsen. Verksamhetsområde Medarbetare och organisation ansvarar för att tillhandahålla strategiskt och operativt stöd, verktyg, metoder och kompetensutveckling i arbetsmiljöarbetet samt arbetet med att förebygga diskriminering.

De olika arbetsuppgifterna utifrån Arbetsmiljö- och Diskrimineringslagen är fördelade i organisationen vilket innebär att arbetsgivaren i form av närmaste chef ansvarar för arbetsmiljön på arbetsstället.

Samverkan kring strategiska frågor gällande arbetsmiljö, diskriminering och hälsa sker i Arbetsmiljökommittén.

Verksamhetsområde Affärssupport ansvarar för att bedriva ett strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete inklusive att ansvara för brandskyddsorganisationen.

Verksamhetsområde Hållbarhet och kommunikation ansvarar för hela interna regelverket, för att utveckla metoder för regelefterlevnad och för att följa upp efterlevnaden av regelverket.

Årlig översyn

Systembolagets alla policyer revideras och beslutas årligen av styrelsen.

Kopplade styrande dokument

Policy för hållbar utveckling

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för ansvarsfull digitalisering

Intern regel för alkohol och droger

Intern regel för systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete

Intern regel för risk-, kris- och kontinuitetshantering

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete på Systembolaget
 • Allt om rehabilitering
 • Information gällande tillgänglighet, e-post och telefonkultur på Systembolaget
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och därmed följande ansvar enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen