Policy för mångfald och inkludering

Systembolaget finns till för alla i Sverige, oavsett bakgrund, förutsättningar eller var personen bor. Därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning och mångfald väl.

1. Inledning

Systembolaget finns till för alla i Sverige, därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning och mångfald väl.

Utifrån diskrimineringslagens krav verkar Systembolaget aktivt för lika rätt och möjligheter för alla i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter i arbetet och anställningsvillkor genom att skapa inkluderande miljöer där alla ska få vara bekräftade och uppskattade.

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla ska vara välkomna, respekterade och uppskattade hos oss; medarbetare, kunder och samarbetspartners. Våra arbetsplatser och vårt bemötande ska präglas av våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande.

2. Övergripande målsättning

Vår målsättning är att:

 • Vara en jämställd arbetsplats med lika möjligheter för nuvarande och potentiella medarbetare.
 • Vara och upplevas som ett företag som tagit ställning för och arbetar aktivt med inkludering.
 • Spegla samhället väl och upplevas som en inkluderande arbetsgivare för nuvarande och potentiella medarbetare.
 • Upplevas som en detaljhandel som har en inkluderande miljö för våra kunder.
 • Möta våra kunder och samarbetspartners på ett professionellt sätt; genom vår service, vårt erbjudande och i vår kommunikation.
 • Säkerställa att mångfalds- och inkluderingsperspektivet integreras i våra gemensamma arbetssätt och rutiner och alltid beaktas när vi utvecklar verksamheten.
 • Bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och hantera alla former av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna.

3. Ansvar

Alla medarbetare ska genom sitt uppträdande verka för att målsättningen med mångfalds- och inkluderingsarbetet uppfylls. Det innebär att:

 • Aktivt bidra till jämställdhet, lika möjligheter och en inkluderande miljö för medarbetare, kunder och samarbetspartners,
 • Uppmärksamma och motverka egna och gruppens normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper,

Chefen ansvarar för att, inom sitt ansvarsområde, verka för att målsättningen med mångfalds- och inkluderingsarbetet uppfylls genom att:

 • Agera utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.
 • Aktivt verka för jämställdhet, lika möjligheter och en inkluderande miljö.
 • Genomföra och kontinuerligt följa upp beslutade aktiva åtgärder inom mångfald och inkludering.
 • Bedriva ett aktivt arbete med att öka mångfalden i sin arbetsgrupp utifrån uppsatta mål

HR ansvarar för att samordna det strategiska arbetet runt mångfald och inkludering. Varje avdelning har ett ansvar att genomföra relevanta aktiviteter inom sitt ansvarsområde, såväl inom ramen för sin årliga handlingsplan som i det löpande arbetet på avdelningen och den lokala arbetsplatsen.

Som statligt bolag med monopolställning är det viktigt för oss att vara till för alla i Sverige - vårt erbjudande, i vår kommunikation och i kundmötet. Det åligger varje avdelning inom sitt ansvarsområde att verka för och följa upp detta.

Det betyder att: 

 • Vi ska attrahera och behålla medarbetare med olika bakgrund, kunskaper, erfarenheter och färdigheter.
 • Vi ska ha en inkluderande arbetsmiljö som på bästa sätt tar tillvara varje medarbetares unika kompetens och engagemang utifrån individuella förutsättningar.
 • Vi ska säkra att mångfalds- och inkluderingsperspektivet integreras i alla våra processer, rutiner, gemensamma arbetssätt och verktyg.
 • Vi ska aktivt arbeta med kompetensutveckling och dialog för att motverka fördomar och exkluderande attityder och beteenden.

4. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

5. Interna regler som är kopplade till denna policy

 • Intern regel för att förebygga och hantera diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Vidare är följande dokument kopplat till denna policy:

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Policy för arbetsmiljö och hälsa
 • Medarbetarpolicy