Policy för mångfald och inkludering

Systembolaget finns till för alla i Sverige, oavsett bakgrund, förutsättningar eller var personen bor. Därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning och mångfald väl.

Utifrån diskrimineringslagens krav verkar Systembolaget aktivt för lika rätt och möjlighet för alla i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter i arbetet och anställningsvillkor genom att skapa inkluderande miljöer där alla ska känna sig sedda och uppskattade.

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla ska vara välkomna, respekterade och uppskattade hos oss; medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Våra arbetsplatser och vårt bemötande ska präglas av våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande.

Övergripande målsättning

Vår målsättning är att:

 • vara och upplevas som ett företag som tagit ställning för och arbetar aktivt med inkludering,
 • vara en arbetsgivare som speglar olikheterna i samhället väl och därigenom upplevs som en inkluderande arbetsgivare för våra nuvarande och potentiella medarbetare,
 • upplevas som en detaljhandel som har en inkluderande miljö för våra kunder,
 • där vi möter våra kunder och samarbetspartners möter vi dem på ett professionellt sätt; service, vårt erbjudande och i vår kommunikation,
 • säkerställa att mångfalds- och inkluderingsperspektivet integreras i våra gemensamma arbetssätt och rutiner och alltid beaktas när vi ska utveckla verksamheten,
 • utifrån Diskrimineringslagens krav, bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och hantera alla former av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna,
 • säkra jämställdhet mellan könen.

Ansvar

Alla medarbetare ska genom sitt uppträdande verka för att målsättningen med mångfalds- och inkluderingsarbetet uppfylls. Det innebär att:

 • aktivt bidra till jämställdhet, lika möjligheter och en inkluderandemiljö för medarbetare, kunder och samarbetspartners,
 • uppmärksamma och motverka normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper, både sina egna och gruppens.

Chefen ansvarar för att, inom sitt ansvarsområde, verka för att målsättningen med mångfalds- och inkluderingsarbetet uppfylls genom att:

 • agera utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv i sin dagliga ledarroll,
 • aktivt verka för jämställdhet, lika möjligheter och en inkluderande miljö,
 • genomföra och kontinuerligt följa upp beslutade aktiva åtgärder inom mångfald och inkludering,
 • bedriva ett aktivt arbete med öka mångfalden i sin arbetsgrupp utifrån uppsatta mål och på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas olikheter utifrån deras förutsättningar,

HR ansvarar för att samordnandet strategiska arbetet runt mångfald och inkludering. Varje avdelning har sedan att ansvar att genomföra relevanta aktiviteter inom sitt ansvarsområde, såväl inom ramen för sin årliga handlingsplan som i det löpande arbetet på avdelningen. Som statligt bolag med monopolställning är det viktigt för oss att vara till för alla i Sverige - vårt erbjudande, i vår kommunikation och kundmötet. Det åligger varje avdelning inom sitt ansvarsområde att verka för och följa upp detta.

Det betyder att

 • Vi strävar efter att ha medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter och ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och att välkomnar människor med olika bakgrund. Detta är en styrka som bidrar till att vi utför vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.
 • Vi strävar efter en god arbetsmiljö som på bästa sätt tar tillvara varje medarbetares kompetens och engagemang utifrån deras förutsättningar.
 • Vi ska säkra att mångfalds- och inkluderingsperspektivet integreras i alla våra processer, rutiner, gemensamma arbetssätt och verktyg.
 • Genom ett aktivt arbete med bland annat kompetensutveckling och dialog förebyggs fördomar samt exkluderande attityder och beteenden.

Årlig omprövning


Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad: 2021-09-13.