Policy för hantering av överskott i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelses uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och före detta anställda i Systembolaget AB. Stiftelsen ska i sin placeringsverksamhet sträva efter att säkerställa en god avkastning samt att balansera den risk som värdeutvecklingen av den tryggade pensionsskulden innebär. Värdet av tillgångarna i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse kan överstiga värdet av underliggande pensionsskuld varvid Systembolaget AB inte redovisar några pensionskostnader.

1. Inledning

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelses uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och före detta anställda i Systembolaget AB. Stiftelsen ska i sin placeringsverksamhet sträva efter att säkerställa en god avkastning samt att balansera den risk som värdeutvecklingen av den tryggade pensionsskulden innebär. Värdet av tillgångarna i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse kan överstiga värdet av underliggande pensionsskuld varvid Systembolaget AB inte redovisar några pensionskostnader.

2. Övergripande målsättning och hantering av överskott

Systembolaget AB har möjlighet att begära gottgörelse för Systembolaget AB:s berättigade pensionskostnader ur stiftelsen förutsatt att det finns ett överskott (värdet av stiftelsens tillgångar överstiger värdet av underliggande pensionsutfästelser).

Systembolaget AB ska agera långsiktigt med syfte att behålla det aktuella överskottet, vilket i normalfallet innebär att ingen gottgörelse ska begäras från stiftelsen. Om det bedöms lämpligt kan dock gottgörelse begäras i särskilda fall. En förutsättning är då att konsolideringsgraden inte understiger 110 procent baserat på en skuldvärdering på bokföringsmässiga grunder enligt värderingsprinciper applicerade i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse. Inför det att Systembolaget AB fattar beslut om att begära gottgörelse ska en analys av förväntat framtida överskott inom stiftelsen samt konsekvenser för Systembolaget AB tas fram. Beslut om att begära gottgörelse ska fattas av Systembolaget AB:s styrelse.

3. Löpande rapportering till styrelsen

Systembolaget AB:s VD och ekonomidirektör är ansvariga för att två gånger årligen rapportera värdet av Systembolaget AB:s Pensionsstiftelses tillgångar och underliggande pensionslöften till styrelsen och Revisionsutskottet i Systembolaget AB samt att, om prognos för överskottets utveckling indikerar att det kommer att konsumeras inom två år, föreslå finansiell hantering.

Ekonomidirektören ansvarar även för att löpande bevaka utvecklingen av värdet på tillgångar i pensionsstiftelsen och underliggande skuldlöften samt upprättande av prognoser för framtida utveckling i pensionsstiftelsen.

4. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.