Policyer

Policy för hantering av överskott i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse

1. Inledning

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelses uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och före detta anställda i Systembolaget AB. Stiftelsen ska i sin placeringsverksamhet sträva efter att säkerställa en god avkastning samt att balansera den risk som värdeutvecklingen av den tryggade pensionsskulden innebär. Värdet av tillgångarna i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse kan överstiga värdet av underliggande pensionsskuld varvid Systembolaget AB inte redovisar några pensionskostnader.

2. Övergripande målsättning och hantering av överskott

Systembolaget AB har möjlighet att begära gottgörelse för Systembolaget AB:s berättigade pensionskostnader ur stiftelsen förutsatt att det finns ett överskott (värdet av stiftelsens tillgångar överstiger värdet av underliggande pensionsutfästelser).

Systembolaget AB ska agera långsiktigt med syfte att behålla ett överskott över tid. Om det bedöms lämpligt kan gottgörelse begäras i särskilda fall. En förutsättning är då att konsolideringsgraden inte understiger 110 procent baserat på en skuldvärdering på bokföringsmässiga grunder enligt värderingsprinciper applicerade i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse. Som regel kan Systembolaget begära gottgörelse för löpande pensionsutbetalningar som bolaget har haft i ITP2, under förutsättning att det finns ett överskott som uppfyller de krav som regleras i Tryggandelagen och i denna policy. Inför det att Systembolaget AB fattar beslut om att begära gottgörelse ska en analys av förväntat framtida överskott inom stiftelsen samt konsekvenser för Systembolaget AB tas fram. Beslut om att begära gottgörelse ska fattas av Systembolaget AB:s styrelse.

3. Löpande rapportering till styrelsen

Systembolaget AB:s VD och Verksamhetsområdeschef Affärssupport är ansvariga för att två gånger årligen rapportera värdet av Systembolaget AB:s Pensionsstiftelses tillgångar och underliggande pensionslöften till styrelsen och Revisionsutskottet i Systembolaget AB samt att, om prognos för överskottets utveckling indikerar att det kommer att konsumeras inom två år, föreslå finansiell hantering.

Verksamhetsområdeschef Affärssupport ansvarar även för att löpande bevaka utvecklingen av värdet på tillgångar i pensionsstiftelsen och underliggande skuldlöften samt upprättande av prognoser för framtida utveckling i pensionsstiftelsen.

4. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.