Säkerhetspolicy för person och egendom

Systembolaget finns av en enda anledning - de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Därför har vi ensamrätt på försäljningen av öl, vin och sprit.

1. Inledning

Systembolaget finns av en enda anledning - de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Därför har vi ensamrätt på försäljningen av öl, vin och sprit. 

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället.

En förutsättning för att Systembolaget ska klara av sitt uppdrag samt efterleva gällande lagstiftning är att verksamheten omfattas av ett systematiskt säkerhetsarbete. Utgångspunkten för det systematiska säkerhetsarbetet är person och egendom samt säkerställa företagets förmåga att kontinuerligt bedriva verksamheten ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. 

Policyn är det överordnade styrande dokumentet i företagets ramverk för säkerhetsarbetet kring person och egendom och omfattar företagets samtliga anställda och verksamheter samt i all samverkan med företagets intressenter. För IT- och Informationssäkerhet gäller Policy för IT- och Informationssäkerhet. 

2. Övergripande målsättning

Säkerhetsrisker i verksamheten ska identifieras och värderas i syfte att förebygga, förhindra eller begränsa skada. Risken hanteras utifrån den grad den bedöms påverka företaget, Systembolagets uppdrag samt liv, hälsa och egendom. Att identifiera och hantera risker i den dagliga verksamheten utgör grunden i arbetet för en trygg och säker arbetsplats.  

Systembolaget avser att genom systematiskt säkerhetsarbete öka tryggheten hos medarbetare och kunder genom en säker miljö, där kundmötet förenas med god service och ansvar. Säkerhetsarbetet utgår från ett proaktivt och resurssmart förhållningssätt med fokus på trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga och begränsa skada eller annan konsekvens i verksamheten. Genom systematiskt säkerhetsarbete avser Systembolaget värna företagets anseende, egendom, kunder och medarbetare. Systembolaget har följande målsättning: 

 • Person – Förhindra och förebygga uppkomsten av skador och olyckor inom verksamheten. Situationer med hot och våld ska i möjligaste mån undvikas och när de inträffar ska de följas upp och hanteras. Medarbetare ska erbjudas psykosocialt stöd efter händelser med hot och våld.
 • Egendom – Systembolaget ska genom riskbedömning och förebyggande åtgärder skydda företagets materiella tillgångar. Systembolaget ska genom ett väl avvägt försäkringsskydd minska konsekvenserna av egendomsförlust eller skada. 

Systembolaget eftersträvar att följa vid var tid minst gällande branschstandard i utformning av vår fysiska säkerhet. 

Säkerhetsarbetet omprövas kontinuerligt för att uppfylla rådande kravställning.

3. Ansvar

Systembolagets policy för säkerhet för person och egendom beslutas av Systembolagets styrelse.  

I verksamheten utsedd ansvarig äger ansvar för att rutiner, regler och kontroller kopplat till företagets säkerhetsarbete efterlevs, vilket innebär att verksamheten uppfyller de krav som ägare, lagstiftare, försäkringsbolag samt andra intressenter har på företagets säkerhetsarbete.    

Säkerhetsenhetens ansvar är att säkerställa ändamålsenliga processer och arbetssätt finns. Vid förändrade verksamhetsbehov eller ändrade lagkrav ska säkerhetsenheten informera och föreslå förändringar inom säkerhetsområdet. Interna regler om säkerhet för person och egendom kopplas till säkerhetspolicyn för person och egendom.

4. Det betyder att:

I verksamheten utsedd ansvarig  

 • Ansvarar för säkerhetsarbetet inom sin verksamhet
 • Ansvarar för att arbeta förebyggande genom att identifiera, om möjligt mäta, värdera och hantera säkerhetsriskerna i arbetet
 • Ska enligt arbetsmiljölagen förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
 • Ska förmedla regler och rutiner inom verksamheten samt kontrollera att dessa efterföljs 
 • Ska tillföra rimliga resurser och kunskap för att skapa säkerhet och trygghet för medarbetare och kunder 

Systembolagets medarbetare 

 • Följer gällande säkerhetsregler och rutiner samt använder tilldelad skyddsutrustning
 • Tar ansvar för säkerheten genom att informera om brister eller risker de upptäcker i sitt arbete.
 • Rapporterar brott, tillbud och incidenter
 • Håller sig uppdaterad om gällande säkerhetsregler och förhållningssätt inom Systembolaget

Systembolagets säkerhetsenhet 

 • Upprättar processer och arbetssätt för att på så effektivt sätt som möjligt säkerställa säkra och trygga arbetsmiljöer
 • Ser kontinuerligt över de regulatoriska kraven och verksamhetsbehovet av säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder och anpassar efter behov
 • Arbetar och tillgodoser verksamheten med att verktyg finns för att minimera risken för materiella förluster

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Policyer och Interna regler som är kopplade till denna policy:

 • Policy för kommunikation
 • Policy för IT och informationssäkerhet
 • Policy för riskhantering
 • Policy för arbetsmiljö och hälsa
 • Policy för medarbetare
 • Interna regler för brandskydd
 • Intern regel för kontinuitet och kris
 • Intern regel för arbete mot korruption och oegentligheter
 • Intern regel för säkerhet för person och egendom