Därför tog vi fram vår egen vägledning Hållbart val

Vi vill att det ska vara enkelt att välja hållbart. Det innebär att vi behöver kunna visa vilka drycker som är mer hållbara än andra, och se till att det är lätt att hitta dessa.

Varför en egen vägledning?

Vi vill att vägledningen ska täcka in alla aspekter av hållbarhet som är relevanta för de drycker vi säljer. Någon färdig sådan märkning finns inte. Därför har vi själva samlat ihop den information vi behöver för att kunna guida kunderna till mer hållbara val.

Vilka hållbarhetsaspekter täcks in av vägledningen Hållbart val?

Förpackning, odling och produktion är de områden som ger störst avtryck i våra produkters väg från odling till butik. Därför är kraven fokuserade på dessa tre områden.

Inom miljö har detta resulterat i följande specificering av kraven:

 • Inom odling och produktion är de mest väsentliga områdena energi/klimatpåverkan, vattenanvändning, biologisk mångfald, kemikalieanvändning och avfall. Dessa faktorer har varit vägledande i den benchmark/inventering av certifieringar med miljökrav som vi har låtit Intertek göra i dryckesvärlden/ branschen.
 • Dryckesförpackningarna står för den största delen av produkternas totala klimatavtryck. Förpackningens klimatavtryck är därför ett eget kriterium för att kvala in till Hållbart val.

Transportens miljö/klimatavtryck är litet jämfört med odling, produktion och förpackning. Vi ser dock att transportens miljö och klimatpåverkan skulle kunna vara ett kriterium att lägga till förutsatt att vi i framtiden kan få in kvalitativa data på de olika transporternas utsläpp kopplat till aktuell produkt.

Inom socialt ansvar är kravområdena desamma som i Systembolagets riskanalys. Dessa baseras på den uppförandekod från Amfori BSCI som vi har förbundit oss att arbeta efter och innefattar områdena:

 • Föreningsfrihet och kollektivförhandling 
 • Diskriminering
 • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män
 • Anständiga löner
 • Arbetstid
 • Arbetstagares rättigheter
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning
 • Barnarbete
 • Unga arbetare
 • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder
 • Korruption och etiskt affärsuppförande

Kriterierna ska göra skillnad

Vi vill driva förändring och bidra till en mer hållbar utveckling. Kriterierna har satts på en nivå där de:

1. kan göra skillnad inom en viss dryckeskategori och/eller inom ett visst ursprung. Därför kan det ibland vara olika kravnivåer mellan olika kategorier.

2. ska kännas möjliga att uppnå, så att vi kan motivera fler leverantörer och producenter att jobba mer med hållbarhetsfrågor.

Alla drycker kan bli Hållbart val

Alla drycker har en chans att bli ett Hållbart val, men det krävs ett målinriktat arbete från alla aktörer i leverantörskedjan för att kvala in. Det är så vi driver förändring.

Kritierier förändras över tid

Kriterierna kommer vässas efter hand, fler aspekter av hållbarhet kan komma att vägas in och de drycker som kvalar in idag kanske inte gör det imorgon.

Allt för att Hållbart val på riktigt ska bli en vägledning till de mest hållbara dryckerna i vårt sortiment.