FN:s globala mål och grunden till vår hållbarhetsstrategi

För att vi ska kunna vara framgångsrika i vårt ambitiösa hållbarhetsarbete måste vi inte bara jobba hårt, utan också veta hur vi kan göra mest skillnad. Samtidigt vill vi lyssna på och involvera våra intressenter i arbetet. Läs mer om hur vi tagit fram vår hållbarhetsstrategi och hur vi styr mot FN:s globala mål för att bidra till en bättre framtid.

Vår hållbarhetsstrategi och våra kort- och långsiktiga hållbarhetsmål bygger på två saker:

  • Vår kunskap om vad vi har för påverkan och ansvar i olika hållbarhetsaspekter.
  • Den förväntan våra intressenter har på vad Systembolaget kan och bör bidra med i arbetet mot en hållbar framtid.

Vår kunskap och insikt om vår hållbarhetspåverkan har sin grund i flera olika analyser, till exempel miljöutredningar, livscykelanalyser, klimatanalyser, riskanalyser av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Analyserna är något vi hela tiden utvecklar och uppdaterar. Även FN:s globala mål är en viktig ledstjärna när vi formulerar våra hållbarhetsmål till 2030. Tack vare de globala målen har vi fördjupat vår förståelse för hur Systembolaget kan bidra till en hållbar utveckling, men även hur olika hållbarhetsfrågor hänger ihop.

Våra intressenters förväntningar, intressen och värderingar av olika hållbarhetsaspekter är också av stor vikt när vi prioriterar och utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Till vår glädje är intressenterna många. Vi för regelbundna dialoger med bland annat ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, distributörer, producenter, samt med olika samhällsaktörer och intresseorganisationer.

Tillsammans styr vi mot FN:s globala mål

Illustration över FN:s globala mål

Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi på Systembolaget med våra 6000 medarbetare ett viktigt arbete att göra för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är också ett statligt ägt bolag, och vår ägare förväntar sig att vi bidrar till de globala målen och fattar affärsbeslut som är i linje med dem.

Systembolagets uppdrag – att begränsa alkoholens skadeverkningar – styr tydligt mot det globala målet Hälsa och välbefinnande genom att vi arbetar för att begränsa alkoholmissbruk och alkoholskador. Men, för att förstå Systembolagets fulla roll i förverkligandet av Agenda 2030 och de globala målen, gjordes 2019 en omfattande analys av alla globala mål och delmål. Analysen byggde på ett antal workshops i en bred, intern, tvärfunktionell grupp med olika kunskap och perspektiv på Systembolagets verksamhet.

Workshoparna gav oss nya insikter och djupare förståelse för vår hållbarhetspåverkan, och våra möjligheter att bidra till att de globala målen nås. Analysen visade att Systembolaget har stark påverkan på̊ elva av de globala målen och 20 av delmålen. Dessutom visade den att vi hade någon påverkan på̊ samtliga 17 globala mål och på minst 55 av delmålen.

FN:s globala mål och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Alla länder åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå. Läs mer här.

Systembolagets vd – en Agenda 2030-ledare

Magdalena Gerger

Vår vd, Magdalena Gerger, blev utsedd till en av Agenda 2030-ledarna år 2020 för sitt engagemang i att sträva mot de globala målen.

– För att lyckas med de mål som ställs krävs det att alla tar och känner ansvar för att kunna nå dit. Det handlar om att civilsamhället, näringslivet och det offentliga Sverige alla kliver fram och gör sitt för att nå målen. Det är en självklarhet för oss på Systembolaget att ta vårt ansvar. En nyckel för att integrera Agenda 2030 i vår verksamhet är att använda de 17 globala målen som en hävstång för att utveckla verksamheten i syfte att främja ett hållbart samhälle, säger hon.

Mål nummer 17 handlar om genomförandet och det globala partnerskapet. Vi kommer ingenstans utan samarbete, menar Magdalena.

– Ensam är inte stark – det är genom samarbeten vi driver arbetet framåt. Systembolaget har en mängd olika initiativ vi driver tillsammans med andra. Några exempel är Dryckesbranschens Klimatinitiativ och Barndom utan baksmälla. Tillsammans gör vi skillnad, säger Magdalena Gerger.