FN:s globala mål och grunden till vår hållbarhetsstrategi

För att nå framgång i vårt hållbarhetsarbete räcker det inte att jobba hårt. Vi måste också veta hur och var vi har möjlighet att göra mest skillnad. Läs om hur vi tog fram vår hållbarhetsstrategi, och hur vi styr mot FN:s globala mål för en bättre framtid.

Strategi i två led

Vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål bygger på två olika delar:

  • Kunskap om vår påverkan och vårt ansvar utifrån olika hållbarhetsaspekter.
  • Krav och förväntan från våra intressenter på vad Systembolaget kan och bör bidra med i arbetet på väg mot en hållbar framtid.

Kunskap om hållbarhetspåverkan har sin grund i flera olika analyser, till exempel:

  • Miljöutredningar
  • Livscykelanalyser
  • Klimatanalyser
  • Riskanalyser av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ny kunskap adderas kontinuerligt genom nya och uppdaterade analyser.

Våra intressenters förväntningar och hur de värderar olika hållbarhetsaspekter är också av stor vikt när vi prioriterar och utvecklar vårt arbete. Intressenterna är glädjande nog många, och vi har regelbundna dialoger med ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, distributörer, producenter och olika samhällsaktörer och intresseorganisationer.

Tillsammans styr vi mot FN:s globala mål

Illustration över FN:s globala mål

Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi på Systembolaget med våra 6 000 medarbetare ett viktigt arbete i att bidra till förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är ett statligt bolag, och vår ägare förväntar sig att vi bidrar och fattar affärsbeslut i linje med målen.

Systembolagets uppdrag – att begränsa alkoholens skadeverkningar – styr tydligt mot det globala målet Hälsa och välbefinnande. Men för att se inom vilka övriga globala mål vi har en roll att spela, gjordes 2019 en analys.

Analysen visade att Systembolaget har stark påverkan på̊ 11 av de globala målen och 20 av delmålen. Dessutom visade den att vi hade någon påverkan på̊ samtliga 17 globala mål och på minst 55 delmål.

FN:s globala mål och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Alla länder åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå. Läs mer här.