Våra hållbarhetsmål

Så styr vi mot FN:s globala mål

För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete måste vi veta hur och var vi har möjlighet att göra mest skillnad. Läs om hur vi prioriterar i vårt hållbarhetsarbete, och hur vi styr mot FN:s globala mål för en bättre framtid.

FN:s globala mål och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Alla länder åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

Illustration över FN:s globala mål

Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi på Systembolaget med våra 6 000 medarbetare ett viktigt arbete i att bidra till förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är ett statligt bolag, och vår ägare förväntar sig att vi bidrar och fattar affärsbeslut i linje med målen.

Läs mer på globalamalen.se

Faktorer som påverkar vårt arbete

Många saker påverkar oss i arbetet med att prioritera vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Att se och analysera långsiktiga trender i omvärlden är en utgångspunkt i allt strategiskt arbete och hjälper oss att identifiera långsiktiga risker och möjligheter.

Utöver detta är det framför allt två faktorer som styr prioriteringarna i vårt hållbarhetsarbete. Det ena handlar om att förstå just Systembolagets påverkan på människor och miljö. Det andra handlar om förväntningar från våra intressenter.

1. Kunskap om vår påverkan och vårt ansvar utifrån olika hållbarhetsaspekter

Kunskap om hållbarhetspåverkan har sin grund i flera olika analyser, till exempel:

  • Miljöutredningar
  • Livscykelanalyser
  • Klimatanalyser
  • Riskanalyser av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ny kunskap adderas kontinuerligt genom nya och uppdaterade analyser.

2. Krav och förväntan på oss från våra intressenter

Våra intressenters förväntningar på vad Systembolaget kan och bör bidra med i arbetet på väg mot en hållbar framtid, och hur de värderar olika hållbarhetsaspekter, är också av stor vikt när vi prioriterar och utvecklar vårt arbete.

Intressenterna är många, och vi har regelbundna dialoger med ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, distributörer, producenter och olika samhällsaktörer och intresseorganisationer.